"Pecorino Sardo DOP", unu produtu de primore de Sardigna

Su casu berbeghinu est titulare de su "Denominazione d'Origine" dae 1991 e de sa "Denominazione d'Origine Protetta" dae su 1996
30 Dicembre 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Su "Pecorino Sardo DOP" est unu casu sardu licantzu, chi at antepassados chi printzìpiant a sa fine de su 1700. Custu casu berbeghinu est unu produtu de primore de Sardigna, e, in sas duas tipologias suas, "Dolce" e "Maturo", dae su 1991 est titulare de sa "Denominazione d'Origine" e dae su 1996 de sa "Denominazione d'Origine Protetta".

Produidu a manera esclusiva in Sardigna, su "Pecorino Sardo DOP" est fatu cun late de berbeghe e inferchidu cun "lactobacillus" de sa zona de orìgine, duncas est cagiadu cun càgiu de bitellu.

In sa tipologia "Pecorino Sardo Dolce" su casu berbeghinu de Sardigna devet sighire un'istajonadura chi andat dae sas 20 dies a sas 60 dies, mentras pro sa tipologia "Pecorino Sardo Maturo" sunt netzessàrios duos meses de istajonadura.

Su "Pecorino Sardo DOP" at sa forma de unu tzilindru a caras prenas e at una superfìtzie laterale dereta o unu pagu cucuruda. Su "Pecorino Sardo Dolce" e su "Pecorino Sardo Maturo" presentant diferèntzias ligadas a carchi particularidade tecnològica.

Su "Pecorino Sardo Dolce", est unu casu durche e cun aromatos, ma podet àere finas unu sabore unu pagu aghedu. At unu pesu variàbile chi andat dae 1,0 a 2,3 chilos, s'ischerat pro àere unu còrgiu lisu, fine a colore biancu o unu pagu groghinu. Est unu casu a pasta modde, elàstica e cumpata, ma podet àere finas calicunu istampigheddu. Su "Pecorino Sardo Maturo", imbetzes, at unu pesu variàbile chi andat dae 1,7 a 4,0 chilos. Si presentat cun unu còrgiu lisu e duru e est a colore de grogu craru, ma mudat colore cun s'istajonadura. Custu casu berbeghinu at una pasta cumpata e carchi istampigheddu. Sa pasta est a colore biancu ma punnat a su grogu craru. Su "Pecorino Sardo Maturo" s'ischerat pro àere unu sabore pitzigosu e est bellu finas comente casu de tratacasare.

Su "Pecorino Sardo DOP" devet àere unu marcu cun s'iscrita "PS DOP" e su còdighe identificativu de s'azienda chi lu faghet. Galu, devet àere un'atu de inserta pro sa bèndida cun un'eticheta in sa corona forana. Cust'eticheta devet àere su marcu costitutivu de sa denominatzione cun sas paràulas "PECORINO SARDO DOP". Sas paràulas PECORINO e SARDO DOP sunt partzidas dae unu conu a colore biaitu e dae unu marcu birde o biaitu pro individuare de pare a pare sas formas de "Pecorino Sardo Dolce" e de "Pecorino Sardo Maturo".

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags