Amministradores de sustennu, in Aristanis s’isportellu de amparu giurìdicu

Su servìtziu est idiritzadu a sos tzitadinos residentes in sos 24 Comunes de su Plus
25 Gennaio 2023
aristanis

Sunt aberende in Aristanis s’isportellu de amparu giurìdicu pro frunire consulèntzia a s’amministratzione de sustennu in intro de su Plus locale. S’isportellu at a traballare pro mèdiu de unu legale ispetzializadu oferende consulèntzia gratùita e indiritzende·si a sos tzitadinos residentes in sos 24 Comunes de s’àmbitu. A sos tzitadinos chi, comente narat s’Assessora aristanesa de sos Servìtzios sotziales, «diant chèrrere un’amministradore pro unu familiare disàbile, martùriu o isentu no a tretu de acumprire a sas funtziones de sa vida de cada die».

Su legale incarrigadu est a disponimentu, a pustis de apuntamentu mutende a su 3496669310 o iscriende a sportelloads2023@gmail.com, in su palatzu comunale.

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA