Annestru bèllicu e cunsighèntzias in Sardigna e Còrsica. Aprovadu in Regione un’atu impinnadore de iRS, Torra e Progres

Su matessi documentu l’aproveint finamentas in Aiacciu s’atòngiu coladu
2 Febbraio 2023
iRS, ProgReS, Torra

Aprovadu eris dae su Cussìgiu regionale un’atu impinnadore ("ordine del giorno") in contu de tzerachias militare in Sardigna.

Como sa Regione depet «identificare unu sugetu tertzu» pro li «cummissionare una valutatzione indipendente pro cumprèndere sas cunsighèntzias de sa presèntzia de sas bases militares in Sardigna in sos ùrtimos 50 annos».

De prus, pro connòschere sa cantidade «de sos profetos de s’istadu ingendrados dae s’allogu de sos polìgonos a sos esèrtzitos de totu su mundu», su presidente Solinas at a dèvere porrogare Guvernu e ministeru de sa Defensa.

S’impinnu pigadu nche lompet finas a Còrsica, ca sa Ras diat dèvere como riunire sa consulta Sardu Corsa pro «valutare sa possibilidade de printzipiare unu percursu comunu», trasparente e democràticu in contu de annestru bèllicu in sas duas ìsulas. S’atu impinnadore naschet in foras de su Cùssigiu propostu dae iRS, Torra e Progres, chi torrant gràtzias a su cussigeri Pd Gianfranco Ganau chi l’at presentadu. Su matessi documentu l’aproveint finamentas in Còrsica s’atòngiu coladu gràtzias a Corsica Libera (chi l’aiat istèrridu in pare cun sos indipendentistas sardos mentovados).

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA