Sa die mundiale de s’abba chi si perdet in caminu

S’obietivu nùmeru 6 de sas Natziones unidas pro su 2030 nch’est prus a tesu de cantu pàrgiat
22 Marzo 2023
aprofundimentos

Aprofundimentu de su mèrcuris - Oe est sa die mundiale de s’abba. In su situ worldwaterday.org (pàgina de sa cunferèntzia 2023 de sas Natziones unidas), deretu s’inditu agatamus: «Depimus imparare a no la dissipare». «Sa die mundiale – leghimus – nos ammentat s’importàntzia de custu bene chi a s’ispissu non pigamus in cunsideru. Mai che a su presente, in unu mundu semper prus in suferèntzia pro more de sas mudadas climàticas, est de importu a cumprèndere chi s’abba est su prus bene pretziosu».

Paret un’inditu pro sos cumportamentos individuales, che a su chi nos faghent pro chi consumemus energia elètrica a bellu a bellu. Che chi totu dipenderet dae cantu lassamus aberta s’isceta sabunende·nos, sabunende sos pratos, sa vetura etc. E puru diat bastare a bìdere sos datos de s’Istat, a su nessi pro su chi pertocat s’Itàlia. «Su 2020 – podimus lèghere –, su volume de sas pèrdidas ìdricas totales in fase de distributzione, carculadu comente diferèntzia intre sos volumes postos in rete e sos erogados, est de 3,4 milliardos de metros cubos, su 42,2%». Torremus a lu lèghere: 3,4 milliardos de metros cubos; su 42,2%.

In su mentres su guvernu at pensadu a unu cummissàriu contra a su sicore e a una cabina de regia a pustis de una mediatzione intre Lega e Fdi in contu de responsabilidades. Cadreas. Pro fàghere ite? Pro nde bogare ludu e ghiaia dae sos invasos de regorta, pro fàghere crèschere sa capia de sos invasos matessi, pro gestire mègius sas abbas residuales, pro pònnere paghe intre regiones e entes locales, pro si sapire mègius de s’abbastu natzionale. Perunu pianu dèghidu de polìticas energèticas; perunu pianu pro s’acontzu generale de sas retes ìdricas. E si custa no est una prioridade in Itàlia pro seguru no lu est in aterue.

Ma no est a faeddare de sicore ebbia, ca sos problemas pertocant finamentas s’abba chi impreat una de tres partes mundiale, chi non giuat mancu pro s’impreu umanu. S’obietivu nùmeru 6 de sas Natziones unidas pro su 2030 (sos obietivos globales sunt de su 2015) nch’est prus a tesu de cantu pàrgiat. Su pro ite est craru, no?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprofundimentos

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22

Image
ras