Turre anemomètrica in su sartu de Seddori, sa primu die de una batalla noa

Artziada dd'ant in tretos de duos nuraghes e de una crèsia de sartu de su 1600. S'arrennegu de "Su Entu Nostu" e de su sìndigu de Biddanoa de Forru
13 Luglio 2023
suentunostu

Is faeddos de su sìndigu de Biddanoa de Forru, Maurizio Onnis, sunt una punta de billete in su cartolàriu de is chi ddoe sunt iscriende su contu de sa Sardigna chi bolimus. Sa chistione pertocat is rodabbentos, su profetu privadu, is espròpios chi agradant a su mercadu, sa terra mudada in prataforma energètica sena chi sa polìtica fatzat de s’energia una prataforma de isvilupu cumpartzidu.

«Marcade·bos sa data, 13 de argiolas – narat Onnis –. Ca custa est sa primu die. A merie, suta unu sole de fogu, lòmpidos sunt, iscavadu ant e posta in pagas oras dd’ant una turre anemomètrica de noranta metros. Posca at a bènnere totu su restu. Su campu est in is cussòrgias de Seddori, belle in sa làcana comunale cun Biddanoa de Forru. Su massaju chi ddu contivìgiat at dèvidu tòddere su trigu dende·si cuidadu in antis chi dd’ispossessarent. A pagu tretu unu nuraghe tzensidu. Unu tale de su cantieri intimende fiat de non filmare nen de tirare fotografias. Un’àteru, piemontesu a faeddu, a nàrrere s’est postu chi biatzesa batint a Sardigna. Naradu a beru dd’at. E cando ti narant custas cosas tue ti sapis de èssere una parte de pòpulu bìnchidu. Grandu mèritu a su comitadu de sa Marmidda “Su ‘Entu Nostu” chi, bardiende, imbènnidos ddos at. E chi at a sighire a gherrare. Si sunt pensende de nos isporare, faddende si sunt. Su disafiu est in pessu comintzadu».

Su comitadu fiat essidu a banda de mangianu cun una nota antitzipende s’operatzione. «Amus ischidu de sa punna de artziare una turre anemomètrica de 100 metros in tretos de duos nuraghes e de una crèsia de sartu de su 1600 in is cussòrgias de Seddori. Manifestamus sa contrariedade nostra e s’opositzione a custu intentu ca est arbitràriu e antìtzipat sa realizatzione de unu mega parcu eòlicu». Contra a custu progetu si fiant espressados is Comunes de su logu, is comitados locales, assòtzios comente Italia Nostra, Gruppo di intervento giuridico, Lipu, s’assessoradu regionale de s’ambiente e paritzos tzitadinos. «Custu comitadu cunfirmat su favore suo a is energias alternativas, ma non pro mèdiu de sa violèntzia contra a su logu e de su dannu a su paesàgiu e a is comunidades de cue».

m.p.

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA