S'Ìndia cun sos pees in sa luna

Allunada oe sa navedda Chandrayaan 3
23 Agosto 2023
indiamoon

Sa luna chi semus bidende custas dies est galu a frullaninu, ma b’at chie dae oe l’est bidende dae a curtzu meda. Antis, pròpiu dae cue. S’Ìndia, cun sa navedda Chandrayaan 3, nch’est lòmpida a su polu sud de su satèllite nostru pagas dies a pustis de su fallimentu de sos russos cun Luna 25.

Pro su paisu asiàticu (su de 4 in totu) est su primu allunàgiu, ma est su primu in generale in cussu polu meridionale. Sos paisos Brics afestant s’eventu comente una tapa de su disafiu contra a s’otzidente. «Custu resurtadu – at naradu su primu ministru Narendra Modi – apartenet a s’umanidade intrea. Amus a agiudare a àteros paisos in su tempus benidore. Totu sos paisos, fintzas sos de su sud de su mundu , ant a pòdere acumprire a missiones che a custa. Totu cantos podimus punnare a sa luna». Chandrayaan 3 aiat mòvidu dae su tzentru ispatziale Satish Dhawan in Sriharikota, in s’istadu indianu meridionale de s'Andhra Pradesh, su 14 de trìulas. E si imbetzes de nche fèrrere totu cantos a cue protzedimus contra a sas Bastìglias de cada paisu?

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA