Un'àteru suitzìdiu in galera. Sa garante: «Gente abbandonada dae s'Istadu»

Irene Testa «Su ministeru de sa Giustìtzia no intendet sas boghes de allarme chi lompent dae cussos logos»
19 Settembre 2023
Irene Testa

De galera si morit, in mesu de su prus mudìmene mannu de custa sotziedade chi cunsìderat sos presoneris comente unu resùgiu de issa matessi. In Bancali unu pitzocu de 26 annos at naradu chi podiat bastare cun custa vida. Sa Garante Irene Testa custu at naradu: «Est una derrota pro totu cantos, pro s’Istadu chi abbandonat a totu sos chi bi vivent e traballant e pro su ministeru de sa Giustìtzia chi no intendet sas boghes de allarme chi lompent dae cussos logos». A bisu suo «non si podet sighire a cuare malàidos e tossicodipendentes in cussas tzellas e ignorare custa realidade».

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA