Su 20 sa Die mundiale de s’Osteoporosi in Nùgoro

dae sas 8.30 de mangianu a sas 6.30 de sero
10 Ottobre 2023
osteoporosi

In ocasione de sa Die mundiale de s’Osteoporosi, chenàbura su 20 de santugaine, dae sas 8.30 de mangianu a sas 6.30 de sero, in su Santu Frantziscu, at a èssere possìbile a fàghere, a s’indonu, sos controllos de preventzione.

L’ant a pòdere fàghere totu sos chi galu no ant fatu una valutatzione de s’ossu pro mèdiu de Dexa. Custos sos critèrios de seletzione: fèminas in menopàusa cun prus de 50 annos, fèminas cun menopàusa iatrogena, òmines cun prus de 50 annos de edade, in terapia corticosteroidea o antagonista de su LHRH o GNRH, totu sos chi ant patologias oncològicas, immunològicas, cun fraturas de fragilidade o fraturas vertebrales essidas cun esame radiogràfico.

A sos patzientes, sa die, lis ant a fàghere valutatzione cun vìsita ispetzialìstica e esame istrumentale ultrasonogràficu. Sas prenotatziones ant a comintzare dae oe a su 13 e dae su 16 a su 19 dae mesudie e mesu a sas 14.00 a su nùmeru 0784 240491.

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags