Segundu polu, Soru e RossoMori: una pregonta ebbia

Mr. Tiscali e sos addòbios pùblicos petzi cun Todde. Ma s’alternativa in cale chat s’est firmada?
1 Dicembre 2023
segundu polu in Aristanis

In su mentres chi amus a dèvere cumprèndere comente est chi sa proposta de su Segundu polu est muda che trotza, cheret chi fatzamus un’incursione in sos social, cunsiderados comente s’ùnicu mèdiu in contu de trasparèntzia polìtica. E in cue est chi dae eris semus leghende chi sa segretària de RossoMori no est andada a s’incontru privadu cun unu Soru chi, diat pàrrere, est in cherta de allagare su campu suo. Non b’est andada ca lu cheriat pùblicu e su chi lu cheriat pùblicu pro chistionare cun Alessadra Todde, est a nàrrere Soru etotu, at naradu chi nono.

Sas pregontas istèrridas dae Lucia Chessa sunt prus chi non dèghidas e est craru chi, cun cussas (in contu de sanidade, ispeculatzione energètica, lege eletorale, aeroportos etc.), cheriat pedire coerèntzia a unu chi cheret fàghere sa rivolutzione, mancari gentile. In pùblicu. Ma pro ite tando una proposta prus chi no atzuda a su puntu de la cramare “segundu polo” che chi totu sos àteros fatzant parte de su “primu”, e chi sas ideas (in contu de sanidade, ispeculatzione energètica, lege eletorale, aeroportos e de meda àteru) las teniant craras, non nch’at barigadu s’assemblea de Aristanis? In cale chat o “call” s’est firmada sa cosa?

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA