Alessandra Zedda cheret garantzias pro torrare a su tzentru dereta

Ma non faeddat de sa candidadura a sìndigu de Casteddu
17 Gennaio 2024
alessandra zedda

«S’apellu de Paolo Truzzu rapresentat pro seguru unu singiale de importu, ma torro a nàrrere chi su progetu “Anima di Sardegna” est galu in campu. O màssimu intro de cras su tzentru dereta dat unu singiale cuncretu de unidade o faghimus sas valutatziones nostras. Fintzas currende solos». Alessandra Zedda, ex vitzepresidente de sa Regione, a pustis de sas paràulas de su FdI Truzzu bantende sa «coerèntzia» sua ma timende de avantagiare a Todde, narat de chèrrere garantzias pro torrare a bachile, fintzas faeddende de programmas: «Deo, pro nàrrere, so contrària a sa privatizatzione de sos aeroportos e a sa privatizatzione de s’abba». In contu de nùmenes, e a chie li pedit si sa torrada sua la diat garantire una candidadura a sìndiga de Casteddu, Zedda narat chi sa tzitade sua «non podet èssere ogetu de iscàmbios o de tratativas». Amus a bìdere duncas si sas comunales ant a èssere o mancu unu disafiu Zedda-Zedda.

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA