Nursing Up, isciòperu in su Brotzu

Giòbia su primu de freàrgiu
27 Gennaio 2024
infermieri

Giòbia su 1 de freàrgiu su personale Nursing Up de su cumpartu dipendente de s’Arnas Brotzu de Casteddu at a rugrare sos bratzos. S’isciòperu movet dae sa «disorganizatzione» e dae s’«inicuidade» chi caraterizat s’istrutura. «B’at mancàntzia grave – narant dae su sindacadu – de operadores sòtziu-sanitàrios in sos turnos diurnos e in sos noturnos s’assèntzia est totale pro ambos sos presìdios, s’oncològicu Businco e su San Michele. Custa situatzione, si a un’ala ingendrat unu demansionamentu costante e istruturale, a s’àtera òbligat sos professionistas, cun càrrigos graes de traballu, a nche colare sos lìmites de sa sa tolleràntzia umana ponende in perìgulu s’assistèntzia a sos tzitadinos».

© RIPRODUZIONE RISERVATA