Tàtari, Brianda torra candidadu a sìndigu mirende a manca e a dereta

S'annùntziu oe cun sa “Costituente per Sassari”
18 Gennaio 2024
palazzo ducale sassari

E si in Tàtari sos oramai ex M5S ant cunfirmadu su sustegnu a Campus lassende de su totu su partidu chi in Sardigna est candidende un’esponente sua a sa ghia de sa presidèntzia, su chi perdeit sas votatziones s’est torrende a candidare a sìndigu. Mariano Brianda at annuntziadu de si nche chèrrere in sa cadrea prus arta de su Cussìgiu in cuota “Costituente per Sassari”, unu movimentu chi isse etotu definit «rivolutzionàriu» e chi est «abertu a su tzentru manca e a su tzentru dereta». «Su progetu nostru proponet unu guvernu de sos tzitadinos - at naradu s’ex giùighe -, una grandu coalitzione cun ghia tzìvica (isse, ndr) sustènnida dae sos partidos (eja, ndr)».

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags