Madalena, evitadu in extremis s'annestru bèllicu de su Comsubin

B'est chertu s'interventu de s'Ente parcu
23 Febbraio 2024
italia nostra

In sas abbas de Madalena b’at àpidu perìgulu de annestru bèllicu. Lu narant sos de Italia Nostra faeddende de un’ordinàntzia de sa Capitaneria de su 15 de freàrgiu chi dae su 20 a s’8 de martzu proibiat cada tipu de atividade intre Caprera, Lu Cannisgioni e, difatis, Madalena. Totu custu a pustis de una rechesta de su Comsubin (Cumandu de ragrupamentu subàcueos e incursores de sa marina militare) chi aiat seberadu s’artzipèlagu comente teatru de «operatziones de annestru cun impreu de esplosivos». Petzi gràtzias a un’interventu de s’Ente parcu sa Capitaneria at emìtidu un’ordinàntzia noa abroghende sas betzas. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA