Su 9 su primu Cussìgiu regionale de sa legisladura noa

A concruos ant a elègere su presidente de s’assemblea
29 Marzo 2024
Todde

Sa presidente de sa Regione, Alessandra Todde, at firmadu custu merie su decretu de cunvocatzione de su Cussìgiu regionale pro martis su 9 de abrile a sas 10.30 de mangianu. In custu primu addòbiu s’at a costituire s’Ufìtziu de presidèntzia e b’at a èssere su giuramentu de cussigeris e assessores. A concruos ant a elègere su presidente de s’assemblea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA