Est essidu s'annuàriu 2023 de Sa Scena

Una fotografia de s'annu musicale sardu coladu
18 Aprile 2024
sa scena 2023

Pro sa de tres bias Sa Scena essit in pabiru. Est difatis essidu s’Annuàriu 2023 cun in intro su contu de s’annu musicale sardu coladu cun intervistas, retzensiones, resumos de cuntzertos e de festival e, custu giru, cun sa prefatzione de s’iscritore Francesco Abate. In custa pàgina est possìbile a agatare sas informatziones pro sustènnere s’Assòtziu de Promotzione Sotziale “Sa Scena Sarda” e totu sas initziativas suas pro mèdiu de una donatzione retzende in omàgiu una còpia de su volume “Sa Scena 2023 – Un anno di musica in Sardegna”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA