Gramsci e Basaglia cras in Abas

Addòbiu promòvidu dae s'Asarp
12 Aprile 2024
grasci basaglia

Duos rivolutzionàrios in sa bidda de unu de issos a sos chentu dae sa nàschida de s’àteru. “E se Gramsci e Basaglia s’incontrassero oggi ad Ales” est su tìtulu de s’addòbiu in programma pro cras in Abas promòvidu dae Asarp (s’assòtziu sardu pro s’atuatzione de sa riforma psichiàtrica) in sa sede de s’assòtziu Casa natale Antonio Gramsci. Ambos duos, mancari bivende in tempos diferentes – leghimus in su comunicadu de s’initziativa – moviant dae «sa tzentralidade de sa persone», dae «su rispetu de sa sugetividade sua», dae «sa batalla antifascista», dae «s’impignu fitianu pro sa liberatzione de totu sos opressos». Totu custu in Abas, chi in prus de èssere sa bidda de Nino, at ospitadu «s’esperièntzia regionale printzipale in contu de servìtzios territoriales de salude mentale de comunidade». Oràrios e informatziones prus a minudu in locandina.

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Allegati
Image
locandina Abas