Sas erbas de su connotu in Biddanoa de Forru su 15 de ghennàrgiu

8 Gennaio 2023
confidenze magiche

Sighit su tziclu de cunferèntzias “Confidenze magiche”, in Biddanoa de Forru, cun su de tres apuntamentos mirende a sa cultura nostra e a s’imparu de sas metodologias de trasmissione orale de su connotu peri sos sèculos.

Su de su 15 de ghennàrgiu, tituladu "Abi biviat genti antiga”, cun atopu a sas 10 in su parcu o in su museu archeològicu Genna Maria cunforma a su tempus, at a punnare a sa connoschèntzia e a s’impreu de sas erbas.

S'addòbiu s'at a acumprire cun a su nessi 15 iscritos e unu màssimu de 30; sa cuota de adesione est de 12 èuros pro apuntamentu (40 pro sas bator datas). Est obligatòria sa prenotatzione intro de chenàbura su 13 de ghennàrgiu e su cussìgiu est de bestire còmodu e dèghidu a su sartu e a sas temperaduras esternas.

Informatziones prus a minudu telefonende a sos nùmeros 070 9300050 e (fintzas pro whatsapp) 333 1760216.

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA