Cando niadu rimat cun isuladu. Dèsulu sena currente nen telèfono

A milli metros o barda de artària, in sa bidda de Barbàgia b’at blackout dae sas 6 de mangianu
20 Gennaio 2023
nie

No est cosa normale chi su nie falet pagas dies in un’annu. E prus pagu normale est chi cando falat ponet in dificultade sas populatziones. In Dèsulu, bidda chi cun su nie bi diat dèvere fàghere afàrios pro more de sa positzione e de s’unitzidade sua, b’at torra blackout sende chi est dae sas ses de custu mangianu chi non b’at currente elètrica nen lìnias telefònicas chi permitant sa comunicatzione. Su timore est chi si repitat su chi capiteit s’annu coladu, cun 36 oras de isulamentu a pustis de una niada.

Pròpiu s’annu coladu – contat sa giornalista Daniela Melis in s’Ansa – una persone manna e malàida at dèvidu fàghere sa diàlisi in camper». S’ispera est chi in giru de pagas oras torret sa lughe e sa connessione telefònica pro non repìtere s’odissea bìvida tando.

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA