Teatru, oe in Santu Diadoru “Agnese e l’altra”

Sa rapresentatzione dirìgida dae Giovanni Carroni est pigada dae su romanzu “La madre” de Grazia Deledda
21 Gennaio 2023
agnese e l'altra

Su romanzu “La madre” de Grazia Deledda nos contat s’amore proibidu e impossìbile de Don Paolo e Agnese, preìderu de bintoto annos issu, giòvana viuda. In totu su contu s’umbra de sa mama de babbai Pàulu, Maria Maddalena, chi, non de l’indiritzare ebbia a si pònnere beste de satzerdote, lu controllat in cada iscuta sebestende·si de cussu amore disauradu.

Dae custa òpera deleddiana, s’atore e regista nugoresu Giovanni Carroni nd’at bogadu sa sa rapresentatzione “Agnese e l’altra” chi, cun Monica Corimbi, Noemi Medas, Andrea Carroni, at a èssere presentada in Santu Diadoru custu sero a sas 20.30 in su teatru comunale. S’intrada est lìbera e sena prenotatzione.

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags