"PartecipAzione", prorogada s'iscadèntzia de su programma pro migrantes

Su progetu est riservadu a sos assòtzios sena finalidades de lucru
14 Marzo 2023
partecipazione

Est noa de oe sa de sa pròroga de sos tèrmines pro pigare parte a su bandu de sa de ses editziones de “PartecipAzione”, programma de su cummissariadu Onu pro sos rifugiados riservadu a sos assòtzios sena finalidades de lucru. S’iscadèntzia est como fissada a su 31 de martzu e sos progeto devent sighire a su nessi una intre custas tres lìnias istratègicas: amparu de sos diritos de sos rifugiados e de sos chi pedint asilu; promotzione de atividades in favore de s’integratzione; promotzione de sa coesione sotziale cun sas comunidades de acollièntzia. Grandu atentzione at a èssere dada a sos assòtzios cun progetos in favore de persones cun esigèntzias ispetzìficas, a assòtzios de fèminas e a progetos a sustegnu de persones vìtimas de violèntzia e isfrutamentu. Màssimu chimbe sos assòtzios chi ant a seletzionare pro chi apant unu pachete de mesuras cun in intro: unu finantziamentu pro s’acumprimentu de su progetu; unu percursu de formatzione; unu suportu tècnicu; oportunidades de fàghere rete. Su bandu intreu est inoghe: https://www.partecipazionerifugiati.org/accedi/
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA