Ruju a Makoumbou: «Non cumprendo pro ite su Var si nch’est postu in mesu»

«De su cuntatu nde podimus faeddare, ma si fiat fallu fiat de grogu»
3 Dicembre 2023
narat ranieri

Est unu Ranieri chi non cheret fàghere polèmica, ma no est pòssibile a faeddare de sa partida de eris sena mentovare sa targhita ruja a Makoumbou: «Non cumprendo - narat s’allenadore - pro ite su Var si nch’est postu in mesu, s’àrbitru aiat fruschiadu su grogu e cussu disinnu in campu deviat abarrare. De su cuntatu nde podimus faeddare, ma si fiat fallu fiat de grogu. Sighimus a dae in antis, non bi punno a custas allegas, cun sos “si” e un cun sos “ma” no andamus a logu, ma non b’at de si nd’allegrare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA