Istruzioni: Regioni, tra pagu is assegnus po is istudiantis prus bravus

23 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 23 de su mes''e lampadas - Is 1500 istudiantis prus bravus chi abetant is assegnus de sa lei regionali 3 de su 2008 (approvada de sa maggioranza de centrosinistra n.d.r.) ant a arricciri su dinai in pagu tempus.
Dd'at nau custu mangianu in d'una conferènzia stampa s'Assessori regionali de sa "Pubblica istruzione" Lucia Baire. Is istudiantis chi ant bintu su dinai ant a otenni is borsas (6milla eurus po is iscritus de foras e 3milla po is iscritus residentis) cun d'un'assignu unicu.

http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/comunicati.html

© RIPRODUZIONE RISERVATA