Casteddu afestat sa Barbie (produsia de sa pillanzosa Mattel) cun su dinai pubblicu. Zuncheddu: "Modellu chi no donat imparus"

12 Fiàrgiu 2010
(IlMinuto) - Casteddu, 12 de su mes''e fiàrgiu - Su comunu de Casteddu afestat is 50 annus de Barbie, símbolu de "mancebaziòni de sa fémina", cun d'una manifestazioni de tres diris, aghillia custu fin''e cida in sa passillada de su Bastioni San Remy de Casteddu. No est un'arrogu pigau de su film "Bianca" de Nanni Moretti (1984), aundi, in d'una cuferéntzia, unu présidi istrambecu contat su '68 comenti "un'annu po isperimentai sa fin''e su mundu" anticipau de unu "períodu bellu, límpiu e senz''e malesa aundi s'armonia (Claudia Cardinale), sa bellesa (Dino Ferrari), su cumprendóniu de totus (sa Juventus de Omar Sivori), s'ómini in sa síntesi prus arta (James Bond), furiant arribbaus a su puntu prus artu de sa cultura ocidentali": s'aministrazioni comunali de sa cittadi sadra afestat diaderus sa creazioni de sa multinazionali Mattel - guadagnu de 5,179 miliardus de dollarus in su 2005 (Wikipedia) - pensendi a custu, forsis, comenti "unu modellu de fémina in sa sìntesi prus arta", a cantu naràt su présidi de Marilyn Monroe".
Est custu cussu chi pensat de s'iniziativa - aprontada cun su dinai de su comunu de Casteddu - sa consillera comunali de is Rossomori Claudia Zuncheddu, chi at iscritu una nota pubblicada in su blog claudiazuncheddu.splinder.com. "S'iniziativa chi promovit su 'modellu Barbie' - narat Zuncheddu - meda scimpru e senza possibbilidadi de donai imparus a is pipias nostras, si portat a cunsiderai is baloris de una sociedadi chi est sciusciendisì. Ma no est totu depeus puru pensai - narat s'esponenti sardista de sinistra - ita est cussa cosa a facc''e una crisi chi colpit sempiri prus personas in sa cittadi de Casteddu. Po s'aféstu de 'Barbie, símbolu de 'fémina libbera' (sa bregungia!) e de 'pipia fémina', su comunu de Casteddu iat a fai beni a fai una crítica séria po cussu chi at fattu po sa ligeresa e sa mancànzia de coru chi at ammostau cun is cittadinus chi tenint apretus, medas de is calis no iant a tenni mancu unu dúbbiu anantis a s'iscera de cambiai sa 'biundixedda americana' cun pani e lati".
© RIPRODUZIONE RISERVATA