S'Ísula de is disimperaus

24 Martzu 2011
Image
logoregione-SARDUesploso12-300x112.png(Chistioni e Opinionis) - Casteddu, 24 de su mes''e martzu - In Sardigna, tra su mes''e argiolas e su mes''e cabudanni de su 2010, 34milla personis ant perdiu su traballu o ant renuntziau a circai un'impreu. Ddu fait sciri s'úrtimu númeru de su periódicu de s'Agentzia regionali po su Traballu “Congiuntura lavoro Sardegna”. S'auséntzia de traballu colpit primu de totu a is giòvanus: aintru de su 2010 su disimpreu tra is giòvanus est arribbau a su 44,7 po centu. Si is prus giòvanus faint fatiga a intrai in su mundu de su traballu, sa situatzioni po chini tenit 50 annus e abarrat senz''e impreu est forsis ancora prus grai. A cantu narat sa relata Crenos de su 2010, is traballadoris tra is 45 e is 54 annus chi perdint su traballu raramenti dd'ant agatai un'àteru: unu bisu malu chi trisinat milli e prus de milli famílias. "Custu datu - precisat su Centru de Circas Económicas - signalat s'incapacidadi de s'economia regionali de torrai a pigai a is traballadoris chi su prus de is bias benit bogaus de su sistema produtivu po mori de is processus de rennou industriali". In s'Ísula nostra povintzas 400 traballadoris de is serbítzius po su traballu de Cesil e Csl funt precàrius, difatis custus abetant ancora de essi pigaus tempus indeterminau. Cali funt is progetus in campu? S'artículu 6 de s'úrtima Finatziaria regionali previdit su cumprimentu de unu pranu regionali po su Traballu: 200 millionis de spendi in cuatr'annus - si ligit in d-una nota de s'Assessorau regionali de su Traballu - po "afrontai a is apretus e po insutzuligai e dèfendiri a is realidadis arrexinadas de su traballu". In su trastempus, perou, sa metadi de is giòvanus no agatat traballu e chini a 50 annus ddu perdit abarrat in domu. In s'atóngiu passau, po donai un'arrespusta a is precàrius, su sindacau de basi Usb at cumentzau un'arregorta de firmas - ndi serbint in totu 15milla - e dd'at fattu in acotzu a una proposta de lei regionali asuba de su rédditu assegurau. Sa summa pedia est de 10 millionis de eurus. "Cun s'isperdítziu mannu de su dinai púbblicu de is annus passaus, tipu s'ispesa de 80 millionis de eurus po su G8 – comenti narat Antoni Satta de s'Usb - custa genti no si podit nai ca no s'agatant is risorsas". E bosàterus ita ndi pensais?


Scàrriga custa nova


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

Submitted by Gigi (not verified) on Thu, 03/24/2011 - 16:22

Permalink

Deu pensu chi sa proposta de lei de s'Usb esti cussu chi ci olliri po donai una prima arrespusta e is precarius e a sa genti for'e traballu. Aundi pozzu firmai?

Submitted by Noemi (not verified) on Fri, 03/25/2011 - 20:04

Permalink

Po mei custa esti na destrossa... du olleusu cumpredi chi esti comenti essi in guerra? Candu non ddu esti futuru po is giovanusu non podeus sperai in nudda de nudda. Destrossa e basta :-(

Submitted by Tomaso (not verified) on Mon, 03/28/2011 - 13:11

Permalink

Deu pensu chi su 'redditu assigurau' iara deppi essi sa normalidadi in una soziedadi chi si interessara de is problemas de tottus is traballadoris. Una soziedadi chi permittiri unu disimpreu tra is giòvanus de su 44,7 po centu no esti accetabili. Su dinai chi serbiri si deppiri agattai po forza, mancai bogendi dinai a chini di teniri mera e non sciri cumenti du spacciai. Prus tassas po is arricus e de mancu po chini traballara po unu redditu basciu.