Matas o asfartu e ciumentu? Su tempus benidori de su pinedu Santa Luxia

21 Arbili 2011
Image
logoregione-SARDUesploso24-300x112.png(Chistionis e Opinionis) - Casteddu, 21 de su mes''e arbili - Is 7milla firmas arregortas contr'a su Puc de Thiniscòle no funt bastadas. Tra pagu tempus una parti manna de su pinedu de Santa Luxia arriscat de essi sderrexinada po fai logu a istruturas turisticas, serbítzius e parchegius po unu tretu de 20milla metrus cuadrus e prus. In pagus fueddus, meda de is matas - prantadas a cumentzai de su 1934 in d-un'area de 6milla ètarus de terra po difèndiri a su territóriu de su perígulu de is smuronamentus - iant a podi lassai logu a s'asfaltu e a su ciumentu. Puru si ddoi funt una petitzioni populari promòvia de su Cumitau "Salviamo Santa Lucia" in su 2009 e diversus recursus, a sa fin'e su mes'e martzu de ocannu su Consillu comunali de Thiniscòle at aprovau una borta po sèmpiri su Pranu urbanìsticu comunali. Po fai diventai su Puc esecutivu serbit scéti s'ok de sa Regioni Sardigna.Contr'a s'aprou de unu Puc chi sfregiat a su logu si furiat arringherada puru Maria Giacobbe. "In Santa Luxia - iat declarau s'autora de 'Diario di una maestrina' – portu sèmpiri is stràngius mius candu benint in Sardigna, po ddis ammostai cantu siat bellu e civili cussu chi s'Ísula nostra podit ancora ofèrriri. Immoi - precisat sa scritora - bolint interrai a custu logu asuta de su ciumentu po ddu fai banali e po ddu fai assimbillai a calisisat àteru logu in su mundu". Ma no est nau s'úrtimu fueddu. In su tempus benidori de su Puc de Thiniscòle ddoi est ancora su recursu chi su "Gruppo di intervento giuridico" e "Gli amici della terra" ant presentau a sa Cummissioni europea su 18 de su mes'e martzu passau. Po is organizatzionis ambientalistas sa Provìntzia de Nùgoro iat donau su permissu a su Puc senz'e s'avaloramentu ambientali strategicu (Vas) previdiu de is leis europeas. Sa lota de su Cumitau "Salviamo Santa Lucia" contr'a unu "progetu chi - si ligit in sa petitzioni populari - ndi liat a su borgu s'identidadi istóricu-culturali sua e chi bocit a s'ambienti" no est forsis ancora perdia.


E bosàterus ita ndi pensais?


Scàrriga custa nova


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

Submitted by Francesca Martis (not verified) on Thu, 04/21/2011 - 20:05

Permalink

Fabrizio De André naràda ca custa esti sa terra pru bella de su mundu po ddoi bivi... ca esti una maraviglia, e immoi da funti arruinenendi a ciumentu e liendindi is matasa, ollinti vai is costerasa nostras comenti Rimini o Riccioni, deu isperu ca su populu si ndi scididi a cabidi in praza, in is istradas e fazada intendi sa boxi sua... seu stanca de biri totu custu, estei sempri peus :(

Submitted by Gigi (not verified) on Fri, 04/22/2011 - 11:34

Permalink

Oi ant cumenzau a segai is matas! Castiai:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1603396814317&comments