Melis, Muntoni, Solinas, Pulvirenti: candu su traballu bocit

14 Arbili 2011
Image
logoregione-SARDUesploso1-300x112.png(Chistionis e Opinionis) - Casteddu, 14 de su mes''e arbili - Tocat a dda acabbai de ddas tzerriai mortis biancas. Fadeus de mancu de chistionai de preneta. Sa morti de Pierpaolu Pulvirenti, 23 annus - traballadori de s'azienda siciliana Star service - acontéssia po atoscamentu de H2S in s'istabilimentu Saras, est filla de responsabilidadis precisas, aici comenti s'incidenti lintu e pintu de su 26 de su mes''e maju de su 2009, aundi morriant in Sarròccu Taniebi Melis, Brunu Muntoni e Luisu Solinas. Est cantu narant diversus cummentus políticus e sindacalis afatu de s'incidenti mortali de lúnis a merì. "Sa dinàmica de s'incidenti no est atesu meda de cussa de duus annus fait - narat su segretàriu regionali de sa Cgil Enzu Costa - cumprovat ca in s'arrafineria prus manna de su Mediterràneu no si fait atentzioni a sa seguresa de is traballadoris. Si no fessat aici, no iat a essi mortu un'àteru operàju, no iat essi acontéssiu un'àtera borta ca unu logu giai bonificau fessat balu unu logu de morti". Martis a mangianu is operàjus si funt arrefudaus de intrai in s'istabilimentu de is Moratti. Is organizatzionis sindacalis ant proclamau ot'oras de isciòpiru po pediri un'arrespetu prus mannu de sa seguresa. "Custus fatus - cummentant is segretàrius regionalis de is partidus de sa Federatzioni de sa manca Laura Stochino e Lisandru Corona - torrant a portai in is crònacas cun dabori mannu sa cunditzioni maba de su traballu de is operàjus e de is impresas apaltadoras o de cussas chi ant pigau s'apaltu de àterus e chi traballant po sa Saras. Un'esémpiu, chi no est s'únicu, de una política industriali chi in is annus at fabricau su própriu profetu asuba de su diminuimentu de su costu de su traballu e de s'arriscu conseguenti po sa seguresa". Su giornalista de su "Fatto Quotidiano Giorghi Meletti" – autori de su líburu "Nel paese dei Moratti. Sarroch-Italia" - puntat su didu asuba de is proprietàrius de sa Saras. "Candu sa família Moratti - iat acrarau calencunu mesi fait s'autori in d-una presentada de su líburu - spendit po sa seguresa de is prus de 2milla operàjus, chi dógnia diri traballant in mesu a impiantus a nai pirigulosus est pagu […], de mancu de cantu spendit po su stipendiu de su portieri de s'Inter, calencunacosa in su capitalismu italianu no est funtzionendi". A s'incras de s'icidenti chi at bociu Melis, Muntoni e Solinas - ammentat sa Cgil - is fradis Gianmarcu e Massimu Moratti, presidenti e amministradori delegau de sa Saras, furiant andaus in Sarròccu e iant promitiu: "Totu in sa fàbrica nostra depit funtzionai cumenti si depit". Ma puru lúnis passau in s'arrafineria prus manna de su Mediterràneu no at funtzionau totu "a su mellus".


E bosàterus ita ndi pensais?


Scàrriga custa nova


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

Submitted by Gioele Concas (not verified) on Thu, 04/14/2011 - 20:55

Permalink

Una cosa sceti: creu chi in d'una sociedadi chi si creidi ainnantisi commenti cussa nostra, custasa cosasa non depanta acuntessi. Esti beru: chistionanta de incidentisi, ma in is fattusu funtu boccendi genti commenti fessanta frommigasa...

Submitted by Emanuele (not verified) on Thu, 04/14/2011 - 21:00

Permalink

Complimentus a sa Redatzioni po custa rubrica e po sa sensibilidadi chi ammostat in is argumentus. E complimentus mannus puru po su sceberu de is fotografias: custa de s'obera de Ciusa narat medas cosas asuba de su dolu mannu de custa acuntessia.

Submitted by mario (not verified) on Wed, 04/20/2011 - 09:53

Permalink

Ogna borta chi calincuno moriri in su traballu, s'intendenti bellus fueddusu, ma is politicusu si scarescinti allestru.
Spereusu chi sa sentenzia de sa Thyssen bengara applicara puru a altrasa impresasa.