Unu serbítziu legali po is féminas e is minoris: in Tàtari sighit sa faina de su portellitu contra a sa violèntzia

1 Martzu 2012
Image
logoregione-SARDUesploso2026.png


Ascurta custa nova(S’úrtima nova) – Casteddu, 1 de su mesi de martzu - Ita est sa violèntzia? Cun custu fueddu si chistionat de dógnia aprofitu de poderi e de cuntrollu chi si manifestat atressu de s'angaria física, sessuali, psicologica i económica. Partendi de custu assuntu, de su 10 de su mesi de martzu de su 2011, sa Provìntzia de Tàtari at intregau sa missioni de agiudu suu ai is tzitadinus a su portellitu contra a sa violèntzia, serbítziu indispensàbili, chi a pustis de un'annu, potentivu de sa grandu fortuna tenta, at a benni afortiau de prus. Po su 2012, difatis, su serbítziu donau at a diventai prus poderosu aumentendi is oras mensilis de atividadi de consuléntzia, chi po ocannu ant essi 15. Ma de cali faina seus fuededdendi? Su portellitu in chistioni donat un'agiudu legali a gratis a is féminas e a is minoris chi depint afrontai cunditzionis de discumbéniu o chi funt vitimas de violéntzia. Sa consuléntzia intregada si sboddiat primu de totu in su campu de su Diritu de família e de su Diritu po is minoris, e si proponit de sufragai su propassamentu de situatzionis de istrobu personali e familiari, chi su prus de is bias funt grais meda e s'allonghiant in su tempus po mori de s'impossibilidadi económica de consultai un'abogau. Est in custus contestus, difatis, chi su parri giurídicu acraradori diventat de importu mannu, agiudendi a is personis interessadas a tenni s'atuamentu de is diritus insoru e de is proceduras legalis netzessàrias po essi amparaus puru a gratis."Boleus agiudai a is tzitadinus de sa Tramuntana de ocidenti - pretzisat Lisandra Giudici, presidenti de sa Provìntzia de Tàtari - a superai acontéssias de istrobu personali e familiari, a tenni imprastu de is diritus insoru e a connosci is proceduras legalis chi abisongiant po ddus difendi". E bosàterus ita ndi pentzasis? Sa redatzioni de IlMinuto torrat cras cun d-un’àtera puntada de S’úrtima nova: unu progetu chi bit a su ligidori protagonista de su giornali inditendi is novas chi fueddant de Sardigna chi po issu funt de importu mannu.


Scàrriga custa nova


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S'ùrtima nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda.
Image
Regione Autonoma Sardigna

Commenti

Submitted by Pepi Addari (not verified) on Fri, 03/02/2012 - 16:15

Permalink

bella custa, in Casteddu nudda? arrori dusu stiridi ajò esti a si scidai! In Tatari apun intendiu puru de unu serviziu po ollus usaus ca funti meda dannosusu po s'ambienti e su comunu o sa provincia (non apu intendiu beni) fainti s'arregolta. Podeisi scriri de custu puru?