Ispidalis psichiàtricus giuditziàrius. Caligaris (Sdr): "De sa Regioni Srdigna nisciunu progetu po s'acasàgiu"

16 Arbili 2012
Image
opg-300x201.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de arbili - "Sa Regioni Sardigna est forexidu in matéria de amparu e insertamentu a nou de is tzitadinus inserraus in is Ispidalis psichiàtricus giuditziàrius de su 'continenti'. Ddu cunfirmat s'impitu costanti, mancai sa serradura amonestada, a is Opg candu is reatu funt fatus de personis incapassus de intèndiri e de bòliri". Est cantu atestat Maria Grazia Caligaris, presidenti de s'assótziu Sotzialismu Diritus e Reformas, pedendi a sa Regioni de s'impignai diaderus po s'acasàgiu de is personis cun problemas grais a conca. Sa chistioni - pretzisat Caligaris - est acapida a strintu a su tema de sa sanidadi penitentziària. Est duncas netzessàriu ativai una mesa regionali cun is Aziendas sanitàrias de su logu e de is ispidalis  a manera chi sa cultura pschichiàtrica cultura dongat vida a progetus ad personam po is curas de is maladius chi a oi funt inserradas in is Opg, astenendusì de is aprossimatzionis".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags
opg