S'istòria de Perdu, is bisus e is progetus de unu musicheri, acumpangiaus de su determinu de abarrai in Sardigna

21 Maju 2013
Image
logo-ras34-1024x257.jpg(In Tempus de crisi) – Casteddu, 21 de su mesi de maju - Istudiat mùsica e sonat sa bateria de pagu prus de 14 annus. Seus fueddendi de Perdu, su protagonista de s'istòria de oi. Su piciocu de Fordongianus, classi 1985, si contat ca at incumentzau a sonai po giogu, ma chi custu giogu s'est mudau impressi in d-una passioni manna i est aici chi at pigau su determinu de istudiai mùsica. Istrumentu: sa bateria. "Apu tentu diversus maistrus - si narat - chi mi donànt letzionis in privau de bateria, de teoría e de solfégiu. Tocat a nai puru perou, ca po su chi pertocat sa teoría e su solfégiu aput tentu, fintzas de candu furiu pitiu, sa cofa de inghitzai cun babu miu chi est unu sonadori de sonetu. Est, difatis issu chi m'at imparau a ligi is primus partiduras e chi m'at fatu connosci calencuna cosa de su sunetu puru, un'istrumentu chi apu ispaciau de sonai de unu bellu pagheddu de tempus...", e pentzendi si pretzisat: "No ddu isciu poita, po cantu mi praxat su sonetu tengu po sa bateria un'arranguitzamentu prus mannu meda!". Perdu iscidiat giai primu de acabai is iscolas superioris cali iat essi stétia s'arruga sua agoa de su diproma in piritu mecànicu. Su piciocu boliat istudiai mùsica. I est aici chi pigat sa detzidura de s'iscririt a s'esàminu po fai is tres annus jazz in su Conservatòriu de Casteddu. "Iu provau cussu esàminu po duus annus de fil'e pari chentza de ddu passai, a su de tres furiu mòviu iscorau e imbecis cun ispantu mannu, iu passau su test maladitu". S'esperiéntzia in su Conservatòriu est stétia bella meda po Perdu, chi gràtzias a custu caminu puru est amanniau meda comenti musicheri, un'arruga, sa pigada, chi ddu at portau a fai s'Erasmus po ses mesis in Isvèzia, logu innoia at potziu biri realidadis chi comenti afirmat issu etotu: "innoni, nos, eus a connosci fortzis intre 20 annus, sèmpiri chi calencunu si movat a fai calencunacosa", e si marcat cun tristura: "si puru, deu, ndi tengu duda". Torrau de s'Erasmus e acabau su Conservatòriu s'obietivu de su musicheri de Fordongianus, furiat su de torrai a movi in Isvezia. Distinatzioni: Stoccolma. Ma po mori de arragus burocràticus no at potziu fai s'esàminu po intrai a istudiai innia. Fueddendi de su tretu fatu, si pretzisat: "In is annus, intre is iscolas superioris e su primu annu de Conservatòriu apu sèmpiri sighiu a istudiai in privau e apu sighiu puru diversus seminàrius, intre custus: Nùgoro jazz, unu seminàriu cun Christian Mayer, su baterista de ' Elio e le Storie Tese' e unu cun Maxx Furian puru. Fueddendi e arrexonendi asuba de sa laurea sua, su piciocu si marcat ca sa primu laurea dd'at donau sa possibilidadi de tenni una conoscéntzia e una mirada de sa mùsica prus lada meda.


Su chi imbencis no dd'at donau, s'acrarat: "funt unus cantu de notzionis didàticas chi m'iat essi praxu aprofundai de prus. A dolu mannu s'organizatzioni mauchedda de is universidadis est unu neu grai. Deu, tocat a ddu nai, acabau agiumai puru un'annu prus a tradu po mori ca unu cursu no est stétiu allutau po un'annu e mesu, su de importu prus mannu po sa bateria! E agoa m'est stétiu pediu puru de mi pagai sa pagamenta de is chi funt foras de cursu, comenti chi fessat stétia crupa mia!". Sighendi su chiostionu asuba de issu e lompendi a fueddai de is problemas chi ferrint a is laureaus sardus, su fordongianesu amentendi de no ai potziu sighiri in Isvezia is istùdius pigaus, narat: "Candu totu no est andau comenti mi furiu aprontau seu atumbau in sa realidadi, no teniu unu traballu, is seradas furiant pagus medas, e intzaras apu dépiu pigai su determinu de torrai a bistiri sa camisa de camareri, depu acrarai ca teniu 15 annus candu apu cumentzau a traballai de camareri, sciacuapratus, tzilleri e tambeni àterus traballus po mi pagai is istùdius. Torrendi a oi si depu nai ca deu depiu movi in Inghirterra po circai puru de mellorai s'ingresu miu e po agatai mancai a calencunu po torrai a pigai su chistionu de sa mùsica. Ma candu furiu prontu prontu a fai is billetus mi lompit sa lamada chi tantu iu bisau, unu grupu circàt unu baterista po s'istadiabi. Apu nau ca eja debressi i est aici chi apu incumentzau a traballai cun issus, chentza perou allogai is àterus progetus chi teniu e chi mi faint sonai in is localis". E sighit: "Torrendi a nos, a dolu mannu, sa realidadi est ca unu laureau s'agatat in domu chentza de traballu e no scit innoia a si pistai sa conca, asumancu custu est su chi apu intendiu deu". "Su chi pentzu - marcat - est ca s'universidadi depat donai unu caminu de annestru chi ti pongat in motu po sa chi iat a depi essi sa professioni tua, ma no scéti po custu, iat a depi pigai puru is cuntatus cun is aziendas de su cumpartu po ddis fai pigai a is traballadoris cualificaus". E alleghendi de su traballu suu, afirmat: "po su chi pertocat a is musicheris, imbecis, agoa de sa laurea si no si faint is duus annus in didàtica no ant podi imparai mai in is iscolas pùblicas. Ma custu duus annus tucant a tzucullitu, difatis seus frimus de tempus meda, ocannu, po si nai, su cursu, est stétiu postu in motu scéti po duus pianistas. Duncas mi depu arrangiai comenti potzu, sonendi cantu prus est possìbili, fadendi apricòniu in is iscolas civicas, e depu circai puru de mi fai connosci fadendumì publicidadi po pigai calencunu iscienti in privau. E in su mantessi mamentu depu sighiri a istudiai, sèmpiri. Po su tempus benidori suu Perdu at pigau s'aconcada de abarrai in Sardigna e si narat: "mi iat a praxi a oberri un'iscola de mùsica impari a àterus cullegas po podi giai, sa chi est stétia fintzas a oi, s'esperientziedda mia e imparai, a chini est interessau a pigai custa arruga, su chi apu imparau deu". "E ovviamenti - concluit - sighiri a traballai cun is progetus musicalis, e tambeni, bisus de is bisus, registrai unu discu cun is traballus mius".


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna