S'istòria de Tiziana. Medas curriculum imbiaus e su determinu de abarrai sèmpiri crusidadosa

28 Maju 2013
Image
logo-ras37-1024x257.jpg(In Tempus de crisi) – Casteddu, 28 de su mesi de maju - Dipromada in su Lizeu Psicu Sotziu Pedagògicu, candu si lamàt tambeni Clàssicu Isperimentali, chenza de tenni diaderus una bidea crara asuba de su chi iat ai bòfiu fai candu iat essi "diventada manna", Tiziana, classi 1977, agoa de su diproma iat essi bòfia movi in s'esteru po imparai una lìngua e po si fai una bidea ladina de su mundu de su traballu. In su tempus, sa picioca de Lanusèi, teniat abetus mannus e milla bideas, ma si boliat pigai un'annu po detzidi cun d-una cuscièntzia prus manna ita fai de sa vida sua. Ma, comenti si narat issa etotu, custu no est stétiu possìbili, i est aici chi s'est dépia iscriri inderettura a s'universidadi. "Iscriri - s'acrarat - poita no podendu partiri a foras no teniu unu diproma chi m'essat permìtiu de m'insertai luegu in su mundu de su traballu". "Apu fatu - sighit su contu - po un'annu e mesu Iscèntzias Biologicas, ma agoa mi seu incasciada in d-un'esàminu, chi perou, po su cursu de istùdius furiat preliminari po podi donai totus is àterus. I est in custu mamentu chi apu pigau su determinu de lassai sa facoltadi e de m'incarrerai bia psicologia". Una facoltadi chi permitiat a Tiziana de aprofundai unus cantus temas chi po issa furiant de interessu mannu, e in s’ìnteris sighiat puru su camniu umanisticu e sotziali de su lizeu fatu. A pustis de sa laurea, sa punna de sa picioca de Lanusèi furiat sa de diventai responsàbili de is risorsas umanas de un'azienda manna o sighiri cun d-unu dotorau in psicologia sotziali de fai in s'esteru. Sa laurea at betiu a sa picioca a fai esperiéntzas medas chentza de paga e primu de totu comenti novìssia. Ma no est totu, poita dd'at permìtiu puru de fai unu cursu de ispetzializatzioni e unu master de II livellu. In totu custu tocat a nai puru ca dd'at perou lassada in Casteddu innoia oindì fait sa segretària part time in d-un'istùdiu legali. Fueddendi de laureas e prusatotu de laureaus sardus, de sa chistionada cun sa picioca ndi bessit a pillu ca po issa is problemas prus grais chi ferrint a unu laureau sardu funt is mantessis de is ferrint a unu laureau chi no est sardu. Ma tocat a nai puru - s'acrarat - ca "is giòvanus laureaus de Sardigna funt cónscius de su fatu ca chi bolint traballai in campus istabilius si ndi depint andai de sa terra insoru. "Custu - sighit s'arrexonu - podit donai totu una fibera de arragus aciuntivus a petus de chini no depit pigai un'aereu o una nai po si movi, ma lassendu istai custu, - arremaciat - no creu ca unu laureau sardu tengat problemas diversus de is chi tenit unu laureau chi non est sardu. Pentzu ca fortzis a petus de is àteras regionis est prus grai agatai traballu in Sardigna, ma po calisisiat laureau".


S'arragu prus mannu po Tiziana est donau de s'auséntzia de bagas e de sa lucura de possibilidadis de isceras. "Deu no ia a generalizai - si pretzisat - poita dògnia laurea tenit unu caminu de ispetzializatzioni ispetzìficu chi atopat a problemas diversus. Si pentzu a is allegas cun is amigus e a s'esperiéntzia mia, mi ndi acatu ca su territòritotu no tenit is possibilidadis de acasagiai a su laureau". E sighit: "m'acraru mellus, est tambeni isparta meda, o assumancu furiat aici candu mi soi laureada deu, sa bidea de su stagista, s'imparanti, comenti figura prus suplidora, chi comenti una risorsa de arai e asuba de sa cali investiri. E custu ddu cumprendeus chi andaus a castiai a is àteras regionis, innoia su novìssiu mancai no siat pagau pigat assumancu su remborsu de is ispesas chi s'acollat, in Sardigna imbecis, a dolu mannu, custu no est prevìdiu, e custa est una de is primus tressas po unu laureau". Po sa picioca su fatu puru chi in s'ìsula sua no ddoi siant impresas mannas fait de frenu a s'insertamentu in su mundu de su traballu, poita puru, intrai comenti impreaus in impresas de famìlia est prus incolliosu. E si pretzisat ca po sa laurea sua sa genti pentzat ca su psicologu siat unu chi depit agiudai a chini sunfrit de maladias a conca, e fatuvatu, biu su càstiu chi si teniat in is cunfrontus de custa laurea po is chi pigànt su tìtulu no furiat incluiu nisciunu àteru campu de atividadis. E afirmat: "tocat a nai puru ca no tenedu impresas mannas, is impresisceddas no si podint acollai is ispesas po tenni intre su parsonali insoru unu responsàbili po is risorsas umanas". Chentza de ingìrius meda, po Tiziana sa Sardigna patit arragus istruturalis, de gestioni de is risorsas, e de s'ispartzidura insoru. Una situaztioni posta mali aici, est po sa picioca filla puru de una classi polìtica inadata, mama de su prus de is arragus chi ferrint a su territòriu. "Totu custu - afirmat sighendi s'arrexonu - donat, a petus de is àteras regionis, pagus bagas de cunfrontu cun situatzionis chi iant a podi essi pigadas comenti unu esémpiu, oviamenti assentendiddas a is situatzionis nostras". A sa pregunta cali siant is progetus po su tempus benidori suu, Tiziana s'arraspundit: "Sigu a imbiai curriculum in dògnia logu, cónscia cumentisisiat de is arragus chi oi passant is laureas, prusatotu in d-unu perìodu de irminorigamentus de is risorsas umanas funt is primas a essi tocadas poita abisongiant de investimentus". Sa picoca de Lanusèi serrat narendu de no tenni progetus mannus. Afirmendu: "pentzu de podi fai custu traballu po pagus tempus, prusatotu po is disìgius de crescimentu e po is oras de traballu chi fatzu. Mi càstiu a ingìriu e circu de abarrai crusidadosa a diversus temas e argumentus chi s'agatant atesu puru de su caminu de istùdiu fatu".


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna