S'istòria de Alberto, unu piciocu chi tenit tres progetus mannus po su tempus benidori suu

27 Làmpadas 2013(In Tempus de crisi) - Casteddu, 27 de su mesi de làmpadas - Alberto, classi 1987, fueddendi cun nos si contat de ai iscerau su caminu universitàriu suu mòviu de de sa “passioni” po su campu contàbili aministrativu aziendali. Un'amori chi in su tempus s'est tramudau “in d-un'interessu prus forti po un'àteru campu, est a nai su gestionali e mangeriali”. Est aici chi su piciocu de Muristei s'est iscritu in sa facoltadi de Econumia de s'Universidadi de is Istùdius de Casteddu. Mancai is diversus impeditzus, cun sacrifitzius mannus e cun d-unu rìtimu unu pagu dasianu, po mori ca fatuvatu at frimau su caminu de istùdius po traballai, su piciocu pigat su tìtulu de Datori in Econumia pagus mesis fait. “Chistionendi de is punnas mias sa diri infatu de sa laurea – si marcat – mi at a benni de arraspundi cun d-un'essida: 'Teniu un'iaxi de punnas fintzas a sa diri de sa laurea, sa diri infatu est stétia orrorosa'. Po su berus custa essida – pretzisat – tenit una beridadi manna, poita apu sémpiri bisau de tenni, pigau su tìtulu, unu ruolu de manager in d-una PMI, tambeni mellus si in d-un'azienda manna. Imbecis, de laureau, bogada sa faci in su mundu de su traballu, su cuadru est stètiu pagu bellu meda. Ma de siguru no mi fatzu truncai de is apretus, difatis apu pigau, in dògnia modu, unu caminu chi tenit comenti iscopu su de pratigai sa lìbera professioni de Connoscidori de su Traballu, puru si de custus tempus no creu de mi podi permiti, aici comenti su prus de is fedalis mius, de no pigai in cunsidériu àteras bagas, puru in campus difarentis de su de is istùdius mius”. A dògnia modu Alberto afirmat ca sa laurea dd'at betiu a unu cumpredòniu prus mannu de is abiléntzias e de sa fortza de boluntadi sua, ma puru a un'obertura prus manna abia de unu mundu nou, abia de intzìdius e de obietivus nous.“M'at imparau puru - aciungit – a mi fai preguntas de importu prus mannu e a no pigai mai in considériu comenti beridadi asoluta su chi si benit imparau”. E perou “su tìtulu m'at lassau s'ispéddiu de no essi prus un'istudianti universitàriu”. Arrexona arrexona atopaus a fueddai de is problemas prus mannus chi ferrint oi a unu laureau sardu. Est aici chi su piciocu de Muristei si narat ca is laureaus, no scéti is sardus, atopant diversus arragus fillus de sa sotziedadi chi s'ingiriat. E acrarat: “S'apretu prus mannu nascit de sa cunvintzioni, chi s'ant imparau, ca po traballai ddoi siat abisòngiu asolutu de sa laurea, ca a unus cantu de mestieris no ddi si minescit cunsidériu, poita funt po is classis sotzialis prus bàscias. Mancumali perou ca calincunu est cumentzendi a mudai idea! Sa laurea est de seguru una tarea de importu mannu, ma no podit e no depit essi scéti unu fini de cumprimentu professionali. Depit essi imbecis unu caminu chi agiudat a cresci. Alberto si contat de tenni diversus progetus puru po su tempus benidori suu. In su campu de su traballu tenit sa punna de diventai una manager, betendi novidadis puru in s'isbodiamentu de sa professioni. A custu progetu s'aunit su disìgiu de traballai po amparai s'ambienti mancai aintru de un'impresa sua ecu-sustenìbili. “A s'acabada – concluit – pentzu ca su progetu de importu prus mannu siat su de arrennesci a craculai sa vida e su tempus benidori fadendi su possìbili, deu puru, po dd'amellorai. Custus funt is tres progetus mannus chi tengu po su tempus benidori, e isperu de arrennesci a ddus mandai ainnantis cun arrasurtaus bellus meda”.


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna