S'istòria de Luigi, unu piciocu chi còjat is progetus de traballu cun sa gherra polìtica

25 Làmpadas 2013
Image
logo-ras52-1024x257.jpg(In Tempus in crisi) - 25 de su mesi de làmpadas - Luigi, classi 1987, si contat ca de su 2006 a su 2009 at frecuentau su cursu de Econumia aziendali de s'Universidadi de Istùdius de Tàtari po s'orizontai agoa abia de unu campu prus acanta a is abilesas suas: “Mi seu laureau aici in Modena in su cursu de laurea magistrali in Econumia e Polìticas Pùblicas, curriculum Avaloramentu, - si narat -. E s'intentzioni mia furiat sa de fai diaderus econumia, poita podeu nai totu su chi boleus, sa bécia facultadi de 'Econumia e Cumértziu' no istudiat sa matéria in sensu strintu, ma fait contabilidadi”. Su piciocu de Tèmpiu s'acrarat ca in Sardigna no ddoi at unu cursu comenti custu, duncas, fatu su bagàgliu, Luigi movit in continenti cun s'iscopu de torrai in sa terra sua po apricai cantu imparau cun sa laurea: “Est po custu – si marcat – ca apu fatu una tesi asuba de una nota polìtica de sa RAS po su finantziamentu a s'istrutzioni universitària: su Master and Back”. Luigi arrexonedi cun nos afirmat ca su caminu de istùdius iscerau dd'at obertu unu mundu nou e interessanti meda, “m'at donau istrumentus nous po analizai sa realidadi chi mi ingiriat, perou in Sardigna, comenti in Itàlia, s'avaloramentu de is polìticas pùblicas no est unu terrenu saliosu meda de unu parri de su traballu, poita fatuvatu is avaloramentus asuba de is programas pùblicus no esistint e si ponit su marcu de 'avaloramentu' unu pagheddu asuba de totu”. A sa pregunta cali siant i problemas prus grais chi ferrint a is laureaus sardus su piciocu de Tèmpiu si narat: “Po cantu pertocat is arragus de unu laureau sardu médiu sa situatzioni est incolliosa, puru si is diversus apretus funt totus acapiaus apari.S'organizatzioni de su mercau de su traballu e s'esértzitu de precàrius chi nascit de custu funt problemas chi trisinant puru una fibera de cumpartus chi fintzas a pagus annus fait beniant bius comenti s'El Doradu de su giòvanu laureau. No est de meda chi sa Cisl at fatu connosci is datus asuba de is aficus de is traballus in Itàlia po s'annu 2013 chi anuntziant àterus 123milla postus de traballu a arriscu. De custus, pagu prus de 20milla, scéti in su cumpartu bancàriu. Comenti àterus cumpartus, custu puru est trisinau de una legislatzioni de su traballu chi tenit comenti efetu su de fai unu nùmeru mannu de precàrius. Fueddendi de bancas est beni amentai - sighit s'arrexonu – ita est acuntessendi in Sardigna cun su coberamentu de su Bancu de Sardigna de parti de sa Banca Populari de s'Emillia Romagna, chi amostat tambeni su printzipiu chi bit 'su pisci mannu papai a su pisci piticu' cun cusseguéntzias in sa sotziedadi”. Allega allega Luigi no si citit nimancu asuba de is problemas chi ferrint a is cumpartus iscapus: “Biveus in d-unu sistema innoia sa figura de su giornalista isportivu est pigada prus in cunsedériu a petus de sa de s'archeòlugu. Custu si narat meda”. De sa mantessi natura est un'àteru problema, de tipu morali: “In su campu miu, po fai un'esempru, is pagus postus de traballu cualificaus si podint agatai in calincunu campu comenti su creditu a su consumu, chi fatuvatu si mudant in d-un'acrassadura bera. Duncas, s'identikit de su laureau in Econumia est, a dolu mannu, su de una personi cun pagu cuscéntzia”. Sighendi su chistionu su piciocu si fueddat puru de is progetus chi tenit po su tempus benidori: “Iat essi interessanti – narat – isboddiai unu traballu de avaloramentu asuba de una o prus polìticas de agiudu a su traballu in Sardigna; e iat essi bellu iscrucullai e fai bessiri a pillu su contributu beru de una fibera de polìticas ativas asuba de su traballu. Perou si nd'agataus ca s'avaloramentu podit diventai un'arma mala po is aministratzionis pùblicas e po is programas publicus, si un'avaloramentu a manera onesta podit, po esempru, fai bessiri problemas gestionalis e istruturalis puru. E pròpriu in Sardigna est grai meda a intendi fueddai de avaloramentu e de s'importu suu de personis chi in is fatus s'arringherant apabas de giudìtzius unu pagu andantis”. Est aici ca su piciocu de Tèmpiu si pretzisat ca is mantessis istituzionis iant a depi previdiri tzentrus de avaloramentu. E concluit pretzisendi ca at a circai de portai ainantis no scéti is progetus chi tenit in su campu suu, ma puru s'impignu polìticu po s'indipendéntzia de custa terra.


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna