"Piessinnus me in sa scridura de Antoni Cossu in s’arrumanzu Mannigos de Memoria"

28 Onniasantu 2013

Ad cantum


S’acentu


Una chistioni chi no est stétia pigada cun meda frimesa est cussa de s’acentu. In totu s’arrumanzu agataus acentaus sceti otantanoi fuedhus, chene de craculai is fuedhus truncaus. Sa mellus pati de custus fuedhus acentaus dhui funt sceti una borta ebbia, e nimancu sa primu borta chi benint imperaus. In prus eus averiguau ca candu Antoni Cossu ponit s’acentu no imperat una arrégula frima, unu postu fissu, ca agataus s’acentu imperau fintzas in sa perùrtima boxali mancai sceti in is primas binti pàginis de s’arrumanzu:


Fuedhus cun s’acentu in sa perùrtima boxali


pitzinnìa 15 , aìzis 16, pitìos 16, naraìat 16, narìa 17,


agataus in totu cincu fuedhus, de immoi a innantis, de fuedhus acentaus in sa perùrtima boxali no nci ndi funt àterus.


Fuedhus cun s’acentu in s’ùrtima boxali


gafè 7, movidì 31, nc’è 36, citì 37, 80, tiellà 38, possè 42, sì 51, mì 54, tafetà 59, già est 54, vostè 64, trancidì 75, arrù 86, naramì 86, 106, alè 91, passamì 106, tè 110, Marceddì 119, cumò 131, sciò 140, legidì 144, Lanusè 159.A custu tretu de su trabballu nostu podeus fintzas nai ca Antoni Cossu no sighit un’arrégula crara e firma, ca dh’eus bistu imperendi s’acentu in totu is positzionis aintru de su fuedhu: in prima, in segunda e in su de tres mùscius; su prus de is bortas, imperat s’acentu in sa de tres boxali a patiri de s’acabbu de su fuedhu, difatis, agataus sceti in is primus pàginis de s’arrumanzu calancunu fuedhu acentau in su segundu mùsciu . Ma agataus cuatru pàginis innui teneus trintaseti fuedhus chi “iant ai bófiu” s’acentu in sa de tres boxali, chi si fessit scioberada custa manera de acentai cumenti arrégula. Teneus fintzas a menti ca su sardu, cumenti scieus, no tenit is boxalis allobadas cumenti est in s’itallianu. Eus cuncodrau custa tàula cun otantanoi fuedhus acentaus e ndi eus lassau a perdi sceti calancunu chi est arripìtiu prus de una borta. A is pàginis 108/111 in su capìtulu XVIII, chi eus liau aici chene de dhus scioberai no teneus manc’unu fuedhu cun s’acentu. O mellus, eus agatau sceti duus fuedhus acentaus, ma truncaus e fintzas partigularis: gafè e acchì, custu cun sa /c/ allobada. Su primu fuedhu est foresu e nimancu sarditzau, ma intamus, dh’agataus scritu “bistiu” a sa sarda gafei a pàgini 110, su segundu est gadhuresu. Àtera chistioni a pitzus de s’acentu, in su de XIII capìtulus de s’arrumanzu a is pàginis 78/83 nc’est imperau po otu bortas su fuedhu Làbaru. Antoni Cossu sa primu borta chi ponit s’acentu in custu fuedhu est in sa de ses bortas chi dh’at scritu, sa de seti bortas dhu torraus a agatai chena de acentu ma dhu torraus a agatai in sa de otu bortas chi dhu torrat a imperai. Àteru fuedhu chi eus agatau in custas cincu pàginis est trabballau de aici: Bòinti, òinti, bointi, cust’ùrtimu chene de acentu.


Funt is fuedhus innui amancat s’acentu, perou, chi faint dificultadi a chini ligit s’arrumanzu, mescamenti a chini no cannoscit sa barianti de s’Arbarikesu imperada in Mannigos de memoria.


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags