In lìngua sarda spricaus latinu | Metalinguismu in sardu

24 Gennàrgiu 2014
Image
vis-214x300.jpg


No sèmpiri cudhu chi si faint studiai est scientìfigu, o est sèmpiri esistiu. In duna lìngua benit mellus a dhu scuberri e mescamenti in s’istòria de sa lìngua e fintzas in cudha literària de sa Sardìnnia“Vis” e/o “roboris”?

Is lìbburus prus cunsillaus de is professoris e imperaus po is esàminis de latinu a s’Unibersidadi castedhaja, in sa facurtadi de Lìteras a sa Dukissa, fuant cudhus de su Traina e de su Tantuci, assumancu po su tanti chi pertocat sa gramàtiga. Biei in giossu de custu arrogu is curdinadas. Su lìbburu de sa “Propedeutica” est unu trabballu de importu mannu meda, ca si scòviat totu una sighia de scimpròrius chi s’anti fatu studiai apitzus de su latinu, siat in is paradimas de is decrinatzionis numinalis, o numinatzionis, e siat in unas cantu chistionis sintàtigas.


Ma innoi bieus sceti is numinatzionis.


Nùminis cun su tema chi acabbant cun:


- sa Ā longa, sa primu numinatzioni,


- sa Ĕ/Ŏ curtzas, sa segunda numinatzioni,


- is cunboxis: L, R, M e N, e cun sa Ĭ curtza, sa de tres numinatzioni,


- sa Ŭ curtza, sa de cuàturu numinatzioni,


- cun s’antiga loba de boxalis in EI, chi prus a trigadiu at a lompit a s’incurtzai sceti in Ē longa, sa de cincu numinatzioni, ma chi tenit sceti duus nùminis cun sa decrinatzioni cunpreta: “dies” e “res”.Ma est in sa de tres numinàtzioni chi giai is gramàtigus antigus, e is nous de is dias de oi, anti fatu unu carraxu mannu e s’anti, ca no arrennesciant a cumprendi, fatu studiai is tontesa prus mannas.


Su gioghitu po sa normu-memòria de is: “Parisillabi e Imparisillabi” chi si faint studiai oi in diri po sa de tres numinatzioni est poita s’est pèrdiu su cumprendi ca issa teniat duas numinatzionis difarentis: una po is nùminis cun su tema chi acabbant in boxali sa mellus parti Ĭ curtza, e s’àtera po is nùminis cun su tema chi acabbant in cumboxi L, R, M e N.


Issus teniant duas numinatzionis difarentis.


S’una cun s’acusativu sìngulu chi acabbat in IM e in s’acusativu prurali chi acabbat in IS, e teniant su ginitivu prurali chi bessiat in IUM.


S’àtera in s’acusativu sìngulu chi acabbat in EM e in s’acusativu prurali chi acabbat in ES, e teniant su ginitivu prurali chi bessiat in UM.


Amentaisia chi is acusativus antigus chi bessiant in IM a su sìngulu funti abarraus in is formas “incirdinadas” de is avèrbius: “olim”, “presertim”, “passim”, “partim”…; e in is topònumus, chi funti is sangunaus de is logus, “Karalim”, “Neapolim”, “Tiberim”, “Ararim”….; e in is nùminis, “puppim”, “vim”, “tussim”, “sitim”, “ravim”, “burim”, “amussim”, “febrim”, “turrim”, “securim”….


Apustis medas temas si funti cunfùndius e is decrinatzionis si funti amesturadas e nd’est abarrada una sceti aunifigada: cudha de is cumboxis cun s’acusativu sìngulu in EM, cun su prurali in ES e cun su ginitivu in UM.


Ma brinteus in mesu de sa tontesa prus manna de su latinu, imbentada in su 1905, e chi sa “Propedeutica al latino universitario”, sbregùngiat in is tres pàginis de sa 127 a sa 129. Forsis custa trassa de sa gramàtiga pibincosa est stètia imbentada po donai cumpretesa a una lìngua bista che una de is mellus de su mundu, o forsis sceti po fàiri amachiai is scientis cun is tontesas de dhus bociri cun is tradusiduras de s’itallianu a su latinu? Feisindi una bidea fintzas bosàturus etotu, tenei unu pagu de passièntzia e ligeisia custus pagus fuedhus pigau paris paris de custu lìbburu de is studiosus prus mannus de sa lìngua latina.


Pàginis 127/129


“Vīs”, che a su chi dh’assimbillat etimulògigu aregu “ί́́ς”, est difetivu, po cantu totu is gramàtigus latinus, a inghitzai de Varroni, “Lìngua latina 8, 7”; po lompi a Carìsiu, “112, K. Barwick, Lipsiae 1925”; innoi ndi dongant totu su paradima cumpretu.


Po sa beridadi su ginitivu vīs, si ligit in Tàcidu “Dialogus de oratoribus 26: plus uis quam sànguinis”, innui iat a porri èssiri dipèndiu de su parallellismu, ma benit apustis currègiu in “bilis”, che scritu prus a trigadiu in is lìbburus de leis. Chi perou unu maistu de sa “concinnitas”=“simmetria” che Ciceroni ponit a faci de paris “de ui” a “maiestatis”, “Philippicae 1, 23: ei qui de ui itemque maiestatis damnatus sit”, custu bollit narri ca in sa lìngua, fintzas in sa de is leis, de su tempus cosa sua su gintivu de “uis” no fuat disponìbbili.


Su dativu de “uī” parit ca s’agatit in d-unu scritu malli pigau de su “Bellum Africum, 69, 2”, ma nc’est fintzas chini assentat una “crux” o gruxi; e apustis torrat in is inscritzionis. In totu, teniat arrexoni, Alexandru Villedieu ca in sa prus numenada gramàtiga de su XII sègulu, il “Doctrinale”, v. 427, donat s’arrègula: “uis, uim uique dabit, totum plurale tenebit”.


Sa suprèntzia “uis” “robǒris”, aici arrexinau e spartzinau in sa traditzioni “nostra”, ma sceti in cudha italliana, si depit parit a Luisu Ceci, “Gramàtiga latina”, Arroma 1905.


Fut una cosa noa ma trista: ca “uis” e “robur” inditant duus cuntzetus chi s’atumbant, ma no si tupant s’unu cun s’àteru.


“Vīs” est sa fortza in moimentu, de gìniri animau (1), e duncas podit fàiri calancuna cosa in su mali e in su beni, e a segundu is bortas est imperau che “violenza” “efficacia”, “influsso”, e àterus. Su chi dhi currispundit, in sa semàntiga, in sa lìngua arega est “δύναμις”=“dinamis”, Cuintillianu 2, 15, 3: “uim dico δύναμιν”.


“Robur”, intamis, de gìniri no animau est imperau po tzerriai sa linna, arrùbia (2), de s’arrobi, arrolli, e cun sa medàfera sa fortza frima stàtiga, chi apoderat e arresistit.


Sa difarèntzia intramesu de issus si bidit beni meda in dunu scritu de Sènega innui assimbillat s’òmini stòigu a is òminis “qui exercitatione longa ac fideli robur perpetiendi lassandique omnem inimicam uim consecuti sum”, “Costantia sapientia 9, 5”.


Sceti su prurali “uires” cunletivu e cuncretu (3), mèdius de esercitai sa “uis”, fortza fìsiga, sa “vigoria”, si podit scambiai cun“robur”, biei Sènega “Epistulae 120, 5: noueramus uires corporis: ex his collegimus esse et animi robur”.


“Vires” parit fatu apitzus de unu tema *uis-, pigau de su annuminativu sìngulu, cun in prus su sunfissu -i-, biei “uiri-um”. Si cannoscit fintzas unu annuminativu-acusativu vīs, ma dh’agatus pagu e nudha, duus de is cuàturu amostus funt in Lucrètziu 2, 585, e 3, 262 : “ multae uis unius corporis exstant”.


Est po mori de s’Ernout chi nci at cannotu unu prurali singulativu, “proprietà”, “δυνάμєις” stibbau forsis po s’esigèntzia de su fuedhai filosòfigu, chi iat giai imperau su sìngulu “uis” cumenti a stibba semàntiga de “δύναμις”, “proprietà”, “qualità” biei Ciceroni “Academici libri 1, 28: illa uis quam qualitatem diximus”, segundu su paradima morfulògigu de “rēs”, e “spēs”.


“Vis”, e su prurali suu“uires”, funti duncas duus fuedhus pratzius po sa semàntiga.


(1)Est a sciri ca imprassat su mascuninu e su femininu, in cuntrastu cun su gìniri no animau, ca dhi currispundit su gìniri neutru. Su cuntrastu animau/no animau, de orìginis màxigu-arreligiosu, at bistu innantis su cuntrastu mascuninu/femininu: cfr A. Meillet, “Linguistique historique et linguistique générale”, pàginis 211 e a sighiri.


(2) De sa matessi arrexina *reudh-/rudh- de rŭber, rūfus, rōbigo. [Arrùbiu, rùju, rùbiu in lìngua sarda. “Rubrica, rubizzo, rubicondo” in lìngua italliana, cust’ùrtimus amostus dhus apu aciuntus deu etotu].


(3)Po custu balli cuncretu de su prurali biei: “copia” = abbundantzia e intamis “copiae” = trumas; “opera” = trabballu e intamis “operae” = operàjus; “uirtus” = su chi ballit, e intamis “uirtutes” = atzionis chi ballint; “gaudium” = prexu e intamis “gaudia” = manifestatzionis de prexu. “Oràtziu Saturae 1, 5, 43: o qui complexus et quanta gaudia fuerunt!”.


francudefabiis


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags