Màriu e is duos biàgios de istùdiu in Irlanda: unu logu chi non bolet pèrdidu

5 Arbili 2014
dublino


(IlMinuto) – Casteddu, 5 de abrile – Màriu oe at 30 annos, ma cando aiat dae is 15 a is 17 annos at leadu parte a duos biàgios cuncordados dae sa chi tando fiat s'Inpdap. Ambos duos, a Dublinu e a Cork, ant àpidu comente destinatzione s'Irlanda. Amus pregontadu a Màriu ite dd'est abarradu de cussas esperièntzias. Issu nos at rispostu chi "Pensare a cussos biàgios, immoe, a pustis de paritzos annos est bellu meda. Cussa est istada un'esperièntzia ispantosa, un'esperièntzia forte. Apo connòschidu gente de cabale de a beru, apo bidu logos de incantu. E mescamente mi so intesu autònomu e forte". E sighit: "So cuntentu de bi èssere istadu, ca fiat totu bene organizadu". Màriu narat chi is biàgios de istùdiu in Irlanda sunt de seguru un'esperièntzia chi diat cussigiare a is prus giòvanos. Unu giudìtziu chi non pertocat petzi sa bellesa de is logos: "Deo etotu torrende a coa dia torrare a partire in cussos biàgios de ispàssiu e de istùdiu, fintzas ca m'ant fatu meda prus ricu siat a livellu umanu chi in sa connoschèntzia de sa limba: in su tempus chi fiamus inie nos depìamus espressare pro fortza in inglesu e sa connoschèntzia mea est megiorada meda, siat pro faeddare chi pro iscrìere. Su mangianu faghìamus semper letzione de inglesu". "In prus -sighit- est un'esperièntzia chi t'abbarrat in intro pro semper", un'esperièntzia chi bolet bìvida.


Màriu contat is biàgios a Dublinu e a Cork. Dublinu donat medas bagas de ispàssiu: mùsica rock, teatros, museos, tzìnemas, parcos.  Est bellu meda su parcu de Phoenix, su parcu pùblicu prus mannu de Europa. Su tzentru de sa tzitade si girat camina camina. Inoghe agatamus su Trinity College (College Green, Dublinu 2), un'Universidade de importu. In su Trinity College ant difatis istudiadu diversos iscritores e filòsofos. Acanta a s'Universidade s'agatat sa Grafton Street, sa carrera prus abbista de sa tzitade, cun butegas elegantes, artistas e ristorantes inoghe mandigare pratos irlandesos comente su Colcannon, sa Cottage Pie, s'Irish Salmon. Màriu cussìgiat de tastare su Beef and Guinness Stew!


Acanta a su Trinity College s'agatant puru duas catedrales: sa Christ Church Cathedral, de religione protestante e sa prus antiga de s'area de Dublinu, e sa St. Patrick Cathedral.


"S'esperièntzia a Cork, segunda tzitade de s'irlanda, - afirmat Màriu - est istada un’esperièntzia forte". Capitale Europea de sa Cultura in su 2005, Cork est famosa pro sa mùsica, pro sa traditzione isportiva e pro sa cultura. Est una tzitade cun su coro callente, cun festival numerosos: su festival de jazz, su festival de tzìnema e de s'opera.  “Inoghe - s'at contadu Màriu - apo bidu logos de incantu, comente su mercadu, ricu de colores e traditziones. Duas is catedrales de ammirare: sa Cathedral of St. Mary and St. Anne (Roman Street), de religione catòlica, e sa St. Finbarre's Cathedral (Bishop Street), de religione protestante. Diversos sunt is edifìtzios de importu, comente su munitzìpiu, in istile Georgianu, e sa torre de is campanas de Shandon, s'edifìtziu prus famosu a nord de sa tzitade. De non pèrdere, galu, un'esèmpiu de architetura meda bellu: su City Hall (Anglesea Street)".


Pitzocos, ite podimus annànghere de àteru? Organizade•bos, partide luego, ca unu biàgiu de istùdiu est un'esperièntzia de non pèrdere! S'Irlanda, segundu su pàrrere de Màriu est unu logu chi non bolet pèrdidu, una terra galana pro unu biàgiu de istùdiu, cosa chi, no est de pagu contu!


Carta de identidade de su logu

© RIPRODUZIONE RISERVATA