Àlvaro Mutis. Su contu de Anna sa Cretekesa de s'aredeu de is Alekesus, una famìllia arrica de cumerciantis de Sardìnnia

6 Maju 2014
ISTÒRIAS DE SA DISPERÀNTZIA

Editzionis Giùlliu Einaudi,
Turinu, 2003.
Pàginis 31/34
…Fiat intzandus chi ndi fut bessia Anna sa Cretekesa, e sa vida de Alar fiat cambiada de totu un'àtera borta.Fiat sa giòvuna eredera de una famìllia arrica de cumerciantis de Sardìnnia, is Alekesus, chi si fiant disterraus a Gosantinòpoli de unas cantu generatzionis. Innias si gosànt sa cunfiàntzia e is prexeris de s’Imperadorissa, chi agiudànt medas bortas lassendidhi dinai meda, ca fiant favorius meda de s’incàrrigu de ndi bodhiri is stangus de is portus de Mesuterràneu.Sa picioca e su fradi prus mannu fiant arrutus in is manus de is sdorrobbadoris moriscus in s’interis de sa torrada de unu biaxu fatu in Sardìnnia aundi teniant possessus e tancas mannas medas…“…Eus tancaus totus is bessidas e s’imbrolliaus che a is feras chi s’imbrolliant in su scoriu de is gàbbias de su circu. Cudhu chi mi contas de s’ambassadori de Sacru Arromanu Imperu mi parit un'amostu chi cunfirmat is arrexonis de mei e tui, che a Logutetu de s’Imperu, iast a dèpiri fàiri cumprendi cantu siant no craras is intentzionis de issu e sballiadas is bideas de issu, ma custu iat a bòlliri narri…”.
Sa caravaza de is Alekesus fiat lòmpia ogus a su scorigadroxu a su primu castedhu de Al Makhir, aundi su Stratega fiat abetendi is presoneris. S’Illìrigu si fiat arretirau chitzi. Iat fatu tres dias de biaxu chentza de dromiri. Su mengianu infatu, apustis de èssiri donau is cumandus po nci stesiai is cuadheris turcus chi iant lòmpiu fintzas a innias is presoneris.
Fiaant brintaus citius in s’aposentu pitica de su Stratega e no arrennesciant a s’asseliai de cumenti su Protosebaste de Lycandus, sa Manu Armada de su Gèsus, su Fillu Stimau de s’Austa iat pòtziu bìviri che unu calisisiat ofitzialli, chentza de mobìlius ne aràtzus, cun sceti sa cumpangia de unus cantu lìbburus.
Fiat averiguendi unus cantu contus, stèrriu in sa stoja de pedhi de urtzu, candu fiant brintaus is Alekesus. Fiant cincu, ghiaus de unu giòvunu de sa bisura sèria e in pentzamentus e de una picioca de casi bint'annus cun dunu muncadori in sa cara. Is àturu tres fiant su dutori de famìllia, unu aministradori de sa domu de Barì e unu tziu, Iugumenu de su Stùdiun.
Iant donau a su Stratega is aràssias chi dhi spetànt po su tanti de nobbilesa cosa sua e issu dhus iat cumbidaus a si sètziri. Iat lìgiu a boxi manna is nòminis de is presentis e a cadeunu de issus iat arrespustu cun sa fòrmula segundu sa costumàntzia: “Aregu po gràtzia de Gèsus e de su sàgnuni arredentori, tzeracu de sa nosta divina Austa”.
Sa picioca fiat stètia s’ùrtima a arrespundi, e po dhu fàiri si ndi fiat bogada su muncadori de sa cara. Primu de totu Alar no si ndi fiat acatau, ma di fiat praxa sa boxi lèbia, chi no nci dhi dexiat po is annus chi teniat….
E fiat stetiu de aici chi Alar iat cannotu Anna Alesi, issa chi prus a trigadiu s'iat a tzerriai sa Cretekesa, dh’iat a stimai fintzas a s’acabbu de is dias de issa aguantendidha acostau de issu in s’interis de is ùrtimus annus de su guvernu a Lycandus. Su Stratega iat bogau una trassa po fàiri stentai de prus is Alekesus e po ùrtimu, boghendi chistionis de perìgulu in is maris, fiat arrennèsciu a mantenni anche issu Anna e iat fatu torrai agoa is àturus a peis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags