Ideas pro unu biàgiu de traballu pro giòvanos chi ant prus de 14 annos

20 Maju 2014
mappamondi


(IlMinuto) - Casteddu, su 20 de maju - Boles proare un’esperièntzia de bida afainada in mesu a pòpulos e culturas diversas? Tando podes partetzipare a is campos de traballu in Àfrica, chi sunt a prètziu baratu meda e ti permitint de girare su mundu.

Sunt is biàgios giustos pro pitzocos coragiudos, chi apant gana de biagiare e de connòschere àteras culturas.

Unu biàgiu galanu e educativu, un'iscambiu culturale de a beru. Un'esperièntzia de biàgiu chi cheret cussigiada pro crèschere.


Nois ti cussigiamus de leare parte a su programma Africa in Gruppo, unu progetu chi ti faghet intrare in is campos de traballu in Kenya, Tanzania, Togo e Uganda.


Is obietivos? Sunt medas.


Pro esèmpiu, in Uganda pro ses oras a sa die is voluntàrios de su campu agiudant a fàghere putzos e canales pro s’abba. Interessante fintzas su campu chi faghent in Togo, in Koutammouko, in mesu a is batammariba, unu pòpulu de massajos e catzadores connotu pro is domos-turres mannas fatas de terra ruja, is tékyèté.


Nois bos cussigiamus però su campu in Tànzania, in ue dae su 21 de trìulas a su 3 de austu, is voluntàrios imparant inglesu, frantzesu e ispagnolu a sa gente de su logu in càmbiu de letziones de mùsica e arte africana. Totu custu cun sa gana de cumpartzire cun is pitzocos de su logu is passiones nostras.


Is giòvanos ant a partire impare dae Roma.


Is pitzocos chi arribant dae Sardigna podent leare is bolos Casteddu-Roma Fiumicino e Terranoa-Roma Fiumicino, o puru sa nave dae Casteddu a Civitavecchia o dae Terranoa a Civitavecchia. Pro arribare dae Civitavecchia a Roma si depet leare su trenu dae s'istazione de Civitavecchia a Roma Termini. In fines, dae Roma Termini leare su trenu pro Fiumicino. In s'eroportu de Fiumicino is pitzocos sardos ant a adobiare a is àteros giòvanos pro partire impare a Tanzània.


Ma comente funtzionat su programma "Africa in Gruppo"? Partetzipare a su programma est fàtzile. Bisòngiat àere a su mancu 18 annos de edade, connòschere unu pagu de inglesu e èssere disponìbiles a partetzipare a s'adòbiu preparativu.


Sa cuota de partetzipatzione incluit:


- cuota de sustennu a Lunaria, s'assòtziu acasagiadore (135€). Sa cuota serbit pro: vitàntzia, allògiu, trasportos dae e pro s'aeroportu, dies orientativas e suportu in su campu;


- asseguratzione pro maladia/intzidente/responsabilidade tzivile;


- vitàntzia, allògiu e costos de su seminàriu chi si faghet in antis de partire (duas dies);


- suportu de su capu grupu in sa preparatzione, durante is biàgios e durante totu su progetu;


- compudu e suportu dae su "staff" de Lunaria.


Sa cuota no incluit is costos de is bolos internatzionales, is vistos e is vatzinos.


Progetu e Cumpartzimentu:


- partèntzia in grupu;


- die orientativa in is sedes de is assòtzios africanos;


- partetzipatzione a su campu de voluntariadu;


- cumpartzimentu de contos e materiales foto/video;


- tzertificatzione de s'esperièntzia;


Pro s'iscrìere bisòngiat compilare su mòdulu de iscritzione online.


Pro nd’ischire de prus podes pregontare a s’assòtziu de voluntariadu internatzionale Lunària, tzerriende su nùmeru de telèfono 068841880 dae is 10.00 a is 18.00, o iscrìere a: workcamps@lunaria.org cun “Africa In Gruppo” in su tìtulu de s'e-mail. S'assòtziu bos at a imbiare su materiale ispiegadu a sa minuda.Partide luego, ca unu biàgiu de traballu pro giòvanos est un'esperièntzia cussigiada meda.


Carta de identidade de su logu

© RIPRODUZIONE RISERVATA