In moto in sa Badde de is Lagos de su Trentinu

1 Maju 2014
sudtirol


(IlMinuto) – Casteddu, su 1 de maju – 170 chilòmetros a caddu de una moto. Est su biàgiu de fàghere in s'istade chi cussigiamus a is giòvanos chi ddis praghet s'aventura! A cale logu? A sa badde de is lagos de su Trentinu, partende dae Trento, capitale de sa Regione Autònoma de su Trentinu, una tzitade ispantosa, unu logu ùnicu e galanu.


Pro arribare a Trento bos cussigiamus s'aèreu dae Casteddu a Verona. Arribados a s'aeroportu de Verona podides afitare sa mototzicleta andende a su tzentru Ducati de sa tzitade veneta (carrera Piave 4). Dae s'aeroportu Marco Polo depides leare su trenu pro Verona. Inoghe, dae s'istatzione a su tzentru Ducati sunt sete/oto minutos de caminada.


Afitada sa mototzicleta, immoe si depides mòvere dae Verona pro andare a Trento sighende sa SR S2 e a pustis sa A22/E45. Dae Verona a Trento sunt 98 chilòmetros pagu prus o mancu. Arribados a sa tzitade de su Trentinu, in antis de partire pro sa Badde de is Lagos, unu paradisu a beru pro is giòvanos, bos depides pasare unu pagu e mandigare carchi cosa. Unu consìgiu?Andade a sa "Trattoria Alt Volt" (Carrera Santa Croce 16), a curtzu de s'Universidade de Trento, e papade is mandigos de sa coghina locale. A pustis de custa mandigada podides partire!


Lassende in palas sa tzitade trentina, amus a fàghere unu caminu prenu de furriadas, chi artziende lompet finas a su Monte Bondone, s'Alpe de Trento, una terratza naturale dae in ue si podet bìdere su panorama de totu su Trentinu, dae is Dolomites de Brenta finas a s'Adamello.


Is curvas nos faghent abbarrare cuntzentrados guidende. Totu in una però, in su caminu s'aberit unu paesàgiu istravanadu: semus arribbados a Pian delle Viote, in ue, in su birde de is montes, amus a agatare paritzos lagos minoreddos de abba lìmpia.


S'istrada est fàtzile de atzapare: dae s'essida “Trento Centro” de s'autostrada A22 sighide a s'ala de Riva del Garda, finas a sa rugradura pro intrare in s'istrada provintziale SP 85 bis, chi andat a Monte Bondone, a pustis girade a manu manca e sighide s'istrada finas a Pian delle Viote.


Pro mandigare bos cussigiamus su "Rifugio Viote", a duos minutos dae su parcu giogos "eco-lògicu", fabbricadu totu cun istruturas in linna. Inoghe faghent sa Apfelstrudel e sa Sachertorte, de tastare bufende una tassa de Merlot.


Unu consìgiu. Bisòngiat de si giùghere semper in fatu una giancheta impermeàbile pro s'abba: su Trentinu est famadu pro is dilùvios in s'istade.


Si seis ispìritos lìberos, custu est su biàgiu pro bois. Como nos restat isceti de bos augurare unu bonu biàgiu!


Carta de identidade de su logu

© RIPRODUZIONE RISERVATA