No isceti majores de degheoto annos pro unu biàgiu de traballu in Ìndia

22 Maju 2014
india


(IlMinuto) – Casteddu, su 22 de maju – In Ìndia, in sa tzitade de Calcutta (Kolkata), in su Bengala otzidentale, fintzas is chi ant cròmpidu sèighi annos si ant s’autorizatzione de su babbu o de sa mama, podent leare parte a su progetu “Street Children Welfare Project”. Duncas, no isceti majores de degheoto annos pro unu biàgiu de traballu in Ìndia, unu biàgiu educativu, un’esperièntzia cussigiada, chi faghet crèschere is giòvanos.


In una terra comente s’Ìndia sunt infinidas is oportunidades pro connòschere unu mundu nou. Custu biàgiu est difatis pro su giòvanu una possibilidade de ismanniare is orizontes culturales suos.


Sa sede de su campu de traballu est Sealdah, unu cuartieri particulare de Calcutta, in ue in is carreras bivent 300 pipios pagu prus o mancu.


Su progetu “Street Children Welfare Project” est inditadu a is minores chi benint dae is cuartieris pòberos de sa tzitade. A issos s'assòtziu de acasàgiu assegurat diversos servìtzios sotziales (comente sa distributzione de is pastos, is curas e s'istrutzione primàrgia). Is pitzocos ant a èssere impignados in atividades de suportu a custos traballos preferende massimamente is atividades de animatzione didàticu-educativa e de sustegnu a s'insegnamentu in is diversas matèrias (sa mùsica, sa retzitatzione, su yoga, etc.).


Pro donare a is pitzocos chi lompent dae totu su mundu sa possibilidade de connòschere sa comunidade de su logu s'assòtziu de acasàgiu assegurat s'ospitalidade. Is pitzocos ant a istare mescamente in domos de famìlias de su logu. Est però a disponimentu finas unu dormitòriu pro is giòvanos voluntàrios. S'assòtziu assegurat tres pastos ogni die.


Is voluntàrios sunt obligados a collaborare tràmite turnos a sa preparatzione de su màndigu.


Su traballu at a impignare is giòvanos pro totu su mangianu. Su merie at a èssere dedicadu a sa preparatzione de is atividades de sa die imbeniente e a is cuntatos cun sa comunidade de su logu.


Pro pòdere leare parte a custu progetu sunt netzessàrios diversos documentos: copia de su passaportu e duas copias de una fotografia reghente.


S'organizatzione de su biàgiu est autònoma, e tando bos cussigiamus, lòmpidos a s'aeroportu Internatzionale Netaji Subhash Chandra Bose, a tesu 17 km pagu prus o mancu dae su tzentru de Calcutta, de leare unu taxi: est seguru e baratu, bos depides però fàghere atentzione a is tassistas abusivos.


Custu biàgiu organizadu de Oikos, un’organizatzione internatzionale, est pro su giòvanu un'esperièntzia chi cheret fata finas si bi cheret una boluntade forte e sa bògia de si pònnere in giogu e de connòschere realidades diversas, ma interessantes. E tando seis prontos pro custa aventura?


Is chi sunt interessados podent iscrìere un’e-mail a s’indiritzu oikos@oikos.org o tzerriare a su nùmeru de telèfono: 0039/06/5080280.


Carta de identidade de su logu

© RIPRODUZIONE RISERVATA