Unu biàgiu culturale in s'iscusòrgiu de is tesoros: sa Val Venosta

27 Maju 2014
valvenosta(IlMinuto) - Casteddu, su 27 de maju - Unu paradisu a beru pro is giòvanos, siat in ierru ca in istiu. Sa Val Venosta difatis est un'iscusòrgiu prenu de tesoros chi bos nd'ais a ispantare.


Est fàtzile a bi arribare ca custu logu podet èssere giradu dae unu cabu a s'àteru fintzas cun is trasportos pùblicos, chi sunt tra is prus noos e modernos de totu su Sud Tirolo.


Prendas istòrico-artìsticas e una natura bìrghine s'agatant in totu sa Val Venosta, chi arribat a su màssimu de sa galania sua in medas biddas comente a Castelbello, Glorenza, Laces, Lasa, Malles, Martello, Ortles, Prato allo Stelvio, Resia, Silandro, Sluderno, Solda, Stelvio, Trafoi.


Is mègius logos de sa Val Venosta sunt prenos de maia, elegàntzia e bellesa de imbidiare. Mentovende isceti pagas de custas: su casteddu Coira in Sluderno, abarradu perfetu in su tempus e fraigadu in su 1259; s'Abbadia Benedetina de Monte Maria in Malles de su sèculu de XII°, inghiriada dae muros antigos pedrales; Sa crèsia de Santu Beneitu, custa puru in Malles, fraigada in is tempos de Càralu Magnu (pagu prus o mancu in s'annu 800 a pustis de Cristos); su palatzu nòbile de Castel Codrano in Laces, chi pagu prus o mancu est de su 1500.


Partende de Boltzanu si podet lòmpere in custos logos pighende su Südtirol Bahn - Trenu Alto Adige.


Ma ite visitare in Boltzanu? Sa tzitade est rica de palatzos, crèsias, museos e carreras de bìere. Si podet ammirare Boltzanu cun su Bobus puru. Bobus est su servìtziu de shuttle turìsticu pro fàghere su giru de is logos caraterìsticos de sa tzitade.


Boltzanu si podet connòschere andende a fùrriu puru! Sa tucada cussigiada pro bìere sa tzitade est pratza Walther. S'edifìtziu sìmbulu de sa pratza e de sa tzitade est su Seu. De visitare puru sa crèsia de is Domenicani. A palas de pratza Erbe, a 15 minutos a pee dae pratza Walther, si podet ammirare sa crèsia de is frantziscanos.


Intre is istradas de importu ammentamus: carrera de sa Mostra, carrera de is Bottai e carrera de is Portici. Un'àteru elementu de atratzione turìstica in Boltzanu est rapresentadu dae is museos.


De bìere est su Museu archeològicu provintziale (carrera Museo), nòdidu in totu su mundu pro ite ca inoghe s'agatat Ötzi.


Pro mandigare, ristorantes, bar e pub sunt in su tzentru istòricu, in ue s'agatant hotel e locandas puru. Bos cussigiamus de tastare: is canederli de casu, is schlutzkrapfen, su goulash e su Zelten.


Caraterìsticas de su tzentru sunt is "gallerias" autostradas pedonales a tres corsias.


Boltzanu est inghiriada de casteddos, pro lòmpere a is casteddos si pigat su postale dae pratza Walther, su servìtziu est gratùitu.


E b'at de numenare fintzas su chi li narant "s'oro biancu de sa Val Venosta", su màrmaru de Lasa, connotu in totu su mundu e impreadu meda in su fràigu de crèsias, museos e palatzos, e fintzas pro fàghere is martzapiedis de sa bidda.


Non podimus ismentigare de faeddare de is melas de sa Val Venosta chi ant una marca connota in totue, e chi bos garantit de atzapare una calidade bona meda tastende nessi unu de is ses tipos chi bi sunt.


Fotografia de Davide Bedin pigada de Flickr


Carta de identidade de su logu

© RIPRODUZIONE RISERVATA