Unu biàgiu de istùdiu e traballu a Malta

3 Maju 2014
malta(IlMinuto)- Casteddu, su 3 de maju – Si ses mannu dae is 18 a is 24 annos, connosches s’inglesu a livellu intermèdiu (B1) e as nessi 14 chidas lìberas, ti cussigiamus unu biàgiu de istùdiu e de traballu a Malta, unu de is mègius logos pro is istudiantes chi bolent fàghere custu tipu de biàgios. Imparare unu pagu de inglesu bos at a èssere ùtile de seguru unu cras.


Su biàgiu de istùdiu in sa Repùblica de Malta est unu biàgiu educativu, un’esperièntzia forte de ispàssiu, un’esperièntzia de non pèrdere, un’esperièntzia chi abarrat pro semper.


A Malta, su clima est caente e s’atmosfera est alligra e internatzionale, e difatis ogni annu ammàghiat e conchistat giòvanos meda de totu su mundu. Si boles istare prus trancuillu ti cussigiamus de partire cun su programma CTS e pro ddu fàghere bisòngiat de si assentare nessi 6 chidas in antis de sa die chi si lompet a Malta. Comente ais a arribare bos ant a giùghere a unu Campus Residence.


In cue at a cumentzare su cursu intensivu de limba inglesa de 2 chidas e a pustis chi at a agabbare cussu at a cumentzare s’esperièntzia de traballu.


Su pitzocu at a partire dae Sardigna e su biàgiu suo at a èssere un’iscàmbiu culturale de a beru. Istende a Malta, su pitzocu at a imparare is fainas fitianas, is usos e sa cultura issoro.


A Malta sunt medas is cosas de biere.


S’ìsula tenet unu servìtziu de postales bonu a de die e a de note; a de note is postales sunt indicados cun sa letera N. Inoghe s’agatant is percursos printzipales.


A Malta bos cussigiamus de:


- bìere sa crèsia de Santa Maria Assunta, nòdida comenti Rotonda di Mosta (s'arribat cun is postales 43-44-45-47-52-58 dae "La Valletta")


- bìere su Tèmpiu Ipogeo a Paola (s'arribat cun su postale nùmeru 8 dae "La Valletta")


- andare in gita a:


1. Cospicua; in ue bos cussigiamus de fàghere una gita in barca partende dae su portu (a Cospicua s'arribat cun su postale nùmeru 6 dae "La Valletta")


2. Vittoriosa, una tzitade de bìere camina camina, cun carellas prenas de colores, sa crèsia de Santu Larentzu, su tzentru istòricu cun is auberges (pro arribare si pigat su postale nùmeru 1 dae "La Valletta")


3. Senglea. E ite nàrrere de custa tzitade? Est una prenda de iscobèrrere, rica de monumentos e arte (pro arribare si pigat su postale nùmeru 3 dae "La Valletta")


- bìere su Ghar Dalam (s'arribat cun su postale nùmeru 82 dae "La Valletta").


De non pèrdere su biàgiu in su Melita Train, unu modu diversu pro iscobèrrere sa bellesa de Rabat, Mdina e Mtarfa. E e pro t’ispassiare? Ddoe sunt is festas a de note de Paceville!


De tastare is pastizzi, e pro su cafè est òbligu andare a su “Café Premier” (Republic street, a la Valletta)!


Unu biàgiu a Malta no est isceti educativu, est un’esperièntzia chi cheret cussigiada, pro ite ca faghet crèschere is giòvanos ispassiende·si puru e imparende sa responsabilidade.


Carta de identidade de su logu

© RIPRODUZIONE RISERVATA