Biàgiu a Transilavània: a chircare su conte Dràcula

24 Làmpadas 2014
dracula


(IlMinuto) – Casteddu, su 24 de làmpadas - Bos bolides fàghere unu biàgiu a Transilvania? Custa est una vacàntzia chi si faghet mègius afitende una màchina pro si mòvere dae unu logu a s'àteru.


De ogni manera si bos bolides minimare is costos si podet biagiare cun is postales puru, ma su tempus de su biàgiu at a èssere prus longu. In onni casu pro lòmpere a Romania est mègius pigare s'aèreu pro Bucarest. Arribados a s'aeroportu de sa tzitade, in cue podides afitare sa màchina.


Pro cumentzare, su consìgiu nostru est de andare a chenare a su Conte Dràcula Club (Splaiul Independentei 8A). Su locale oferit un'atmosfera misteriosa e tenebrosa, chi bos at a fàghere intrare in cuntatu cun su mitu de Dràcula.


In antis de pensare a mandigare però, depeis bìere carchi monumentu de sa tzitade de Bucarest. A pustis de custu "tour" minore in sa capitale pro bois at a cumentzare su biàgiu in is logos de Dràcula.


Diversos is monumentos de visitare in Bucarest. De non pèrdere su Palatzu de su Parlamentu (Strada Izvor 2-4) e s'Auditorium Ateneul Roman (Strada Benjamin Franklin 1-3). Non podides pèrdere puru unu giru in su tzentru istòricu, in ue intre is diversos edifìtzios s'agatat sa crèsia de sa Curtea Veche. Pighende sa Soseaua Kiseleff, sa bia majore de Bucarest, podeis visitare pratzas de importu: Piata Universitatii, Piata Revolutiei e Piata Unirii, e a pustis lòmpere a s'Arcu de Triunfu. Sighende, non podeis pèrdere sa crèsia Cretulescu, una de is prus bellas de Bucarest. In pratza de sa Repùblica si podent ammirare edifìtzios bizantinus de importu e su parcu prus antigu de sa tzitade, Parco Cismigiu, in ue bos podeis pasare unu pagu in antis de cumentzare s'aventura misteriosa "in pare" cun Dracula.


Pro arribare a Transilvania su biàgiu est longu: pigada s'istrada E60 dae Bucarest s'arribat, pro cumentzare in bellesa, a su casteddu beru de Dràcula, in sa terra misteriosa de sa gianna de Tihuta, a 125 chilòmetros pagu prus o mancu dae sa capitale rumena. In cue, in s’agabbu de su romanzu de Bram Stocker, aiant mortu a Dràcula. Dae tando s’ispìritu suo no est resèssidu mai a agatare paghe.


Duncas, bene bènnidu a Transilvània, terra de su conte Dràcula, una resone bona pro organizare unu biàgiu in custu logu!


Dae Tihuta bos cussigiamus de sighire pro Sighisoara. Custa tzitade est a 175 chilòmetros sighende s'istrada E60.


Su tzentru medievale de Sighisoara, tzitade minore de sa regione sàssone, est unu de is logos chi s’UNESCO at declaradu Patrimòniu de s’Umanidade (dae su 1999). Posta subra de unu cùcuru e difesa dae muros de su sèculu XIV, sa tzitade antiga est un’ispetàculu a beru. Ma amus naradu Dràcula: in palas de sa crèsia de su monastèriu dominicanu, b’est un’istàtua de Vlad, prìntzipe valacu de su sèculu XV chi narant chi fiat s’orìgine de sa legenda de su nòbile vampiru. Pagu prus a innedda si podet bìdere sa domo in ue Vlad est nàschidu in su 1431, e un’àteru palatzu bene restauradu e connòschidu comente Domo Dràcula, chi est unu logu a ue si intrat de prus pro papare in su ristorante chi non pro su mitu de su vampiru, ca su conte b’intrat pagu. Sighende in su giru podeis bìdere fintzas is ruinas de su casteddu de Poienari, in ue sa mugere de Dràcula si fiat morta imbolende•si•nche in su riu Arges.


Torrende conca a Bucarest, e pighende s'istrada E60, a 115 chilòmetros dae Sighisoara, cheret fatu fintzas unu giru in is tzitades de Brasov e Sibiu, chi sunt is tzitades medievales prus galanas de sa Romania e chi sunt ligadas a s’istòria de su conte “sididu de sàmbene”. E bolet bidu gasi etotu su casteddu de Bran, chi difendiat cussas terras dae is invasiones. Bran s'agat a 30 chilòmetros de Brazov.


E immoe? Immoe bos abarrat de acabbare de faghere sa E60 pro torrare a Bucarest!


Carta de identidade de su logu

© RIPRODUZIONE RISERVATA