Unu biàgiu a s'aventura: a Cabu Nord

28 Làmpadas 2014
cabu nord


(IlMinuto) – Casteddu, su 28 de làmpadas - Si istimais s'aventura e seis ispìritos lìberos, tando custu est su biàgiu giustu pro bois. A ue? A Cabu Nord, su logu in ue agabbant is terras de Europa e in ue, si ais a partire in s'agabbu de cabudanni, podeis castiare s'arbèschida boreale!


Unu biàgiu originale custu, chi cussigiamus a is giòvanos chi ddis praghet s'aventura! Cabu Nord est unu paradisu a beru e custu est su biàgiu giustu pro bois.


B'at prus de una manera pro bi andare: aèreu, nave o corriera. Nois bos cussigiamus is ùrtimos duos. Sa Hurtigruten fiat una nae postale e oe giughet is biagiadores dae Bergen a Cabu Nord, colende in totu sa costa de sa Norvègia. Is panoramas sunt un'ispantu. S'ùrtima firmada est in Honningsvåg, sa bidda prus a curtzu a Cabu Nord. Dae in cue si podet leare sa corriera opuru, in s'istadiale, is prus coragiudos podent proare su caminu longu de trekking a pee: sunt 30 chilòmetros.


Si boleis fàghere su biàgiu in corriera, gosende de is bellesas naturales de su Nord Europa, podeis biagiare cun sa Boreal Transport, chi collegat Alta cun Honningsvåg. Imbetzes is corrieras de sa Nor-way Bussekspress colant in su caminu dae Narvik/Tromso a Cabu Nord.


Arribados a Cabu Nord, in sa punta estrema, ais a bìere unu globu mannu in atzàrgiu. Su monumentu marcat s'importàntzia geogràfica de sa localidade e ammentat a is turistas ca s'agatant addae de su Tzìrculu Polare Àrticu. A dae in antis s'aberit sa mannària isconfinada de su mare, s'Otzèanu Àrticu chi giughet fintzas a su Polu Nord.


Su panorama est dominadu de un'istrutura importante: su Nordkapphallen, su tzentru mannu bisitadores de Cabu Nord. Su prètziu de intrada est de 25 èuros pagu prus o mancu e balet pro duas dies e pro su parchègiu.


Est bene dedicare a Nordkapp a su mancu una pariga de dies pro si lassare incantare de unu paesàgiu meravigiosu e pro fotografare su sole a mesunote. In intro de su Nordkapphallen s'agatant: una sala multimediale in ue b'at proietziones de filmados e figuras, una butega de souvenir, un'ufìtziu de is postas e un'ufìtziu informatziones, su Cafè Kompasset e su Grotten Bar. Inoghe s'agatat fintzas sa capella St. Johannes, sa capella ecumènica prus setentrionale de su mundu.


Immoe chi ais totu is coordinadas pro mòere bos restat isceti de pigare unu zàinu mannu a pala e de partire a s'aventura! Bos lu promitimus: no ais a iscarèssere custa vacàntzia pro totu sa bida! Unu biàgiu a Cabu Nord est un'aventura in unu paesàgiu istraordinàriu chi non bolet pèrdida.


Tando ite seis isetende a organizare sa vacàntzia bostra?


Carta de identidade de su logu© RIPRODUZIONE RISERVATA