Una vacàntzia in bitzicleta pro iscobèrrere su Sud Tirolu

8 Argiolas 2014
sud tirolu


(IlMinuto) – Casteddu, s’8 de argiolas - Una vacàntzia galana in unu paradisu, unu biàgiu de calidade in bitzicleta pro giòvanos istimadores de sas duas rodas, unu biàgiu a s'iscoberta de una terra ispantosa: su Sud Tirolu.


Podes connòschere unu de sos caminos de su binu prus famados, pedalende cun sas duas rodas.


Oe ti cussigiamus unu biàgiu in su Sud Tirolu, chi t'at a donare medas tipos de paesàgios e logos diversos.


Biagende in custu cugione de mundu in bitzicleta o in mountain bike as a connòschere a beru totu sas richesas suas.


Partende dae Kurtatsch e andende cara a Sud in su Caminu de su Binu, as a rugrare paritzas bìngias e as a bìdere paesàgios galanos in ue si bident matas de àghina Niclara, Magrè e Cortina in totue. Sighende in su Caminu de su Binu, as a lòmpere a Salurn, s'ùrtima bidda in su territòriu de su Sud Tirolu. Cando arribbas a Salurn ti ses merèssidu a beru una bella tassa de binu e de assagiare sos màndigos tìpicos sudtirolesos!


Inoghe bos cussigiamus de andare a sa tratoria Fichtenhof, chi s'agatat unu pagu dae subra Salurn, in su parcu naturale Monte Corno.


A su Fichtenhof s'atentzione a sa coghina at unu ruolu particulare. Produtos biològicos de s'ortu de domo e una mentalidade slow food faghent de sos màndigos de su Fichtenhof unu praghere fitianu.


Torrende a Kurtatsch as a bìdere sas biddas istòricas dae Auer e Neumarkt, finas a Tramin, sa pàtria de su binu Gewürztraminer, chi costoit in su sabore suo, su nuscu bellu de s'àghina traminer aromàtica. Un'iscampiada a custu logu bi cheret a beru.


S'itineràriu - chi est longu belle 40 chilòmetros - lu podes fàghere pagu prus o mancu in duas oras e mesu chene t'istracare meda: si cumprendet, si non ti firmas tropu tempus a assagiare sos binos de su Sud Tirolo!


Nos restat petzi de ti augurare de t'ispassiare faghende su giru in bitzicleta, o tastende binos e màndigos licantzos! Sèbera tue!


Carta de identidade de su logu

© RIPRODUZIONE RISERVATA