Unu biàgiu a connòschere su Liechtenstein

15 Argiolas 2014
liechtenstein


(IlMinuto) – Casteddu, su 15 de argiolas - B'at una terra in su coro de is Alpes, minore e manna in su matessi tempus, chi meresset a beru de èssere connota. Est su Liechtenstein, chi est unu de is istados prus minores de su mundu, no at mare ne aeroportos e b'istant 36000 persones isceti.


Si boleis bìdere custa perla pitica de su mundu, podeis cumentzare dae Vaduz, sa capitale, e dae cue andare a bìdere totu is incantos naturales chi bos donat su logu.


In s'ufìtziu de su turismu si podet leare unu pass "aventura" pro una, duas o tres dies. Cun custu pass podeis bìvere esperièntzias prenas de emotziones, seberende intre prus de binti atratziones diversas.


Su trenu turìsticu minoreddu est de seguru una de is mègius maneras pro castiare una panoràmica de Vaduz e de is logos a curtzu.


Unu giru bellu meda chi durat mesa ora bos at a permìtere de bìdere sa parte betza de sa tzitade, cun s'istòria e is bellesas architetònicas suas: intre custas b'est sa "domo ruja" un'esèmpiu tìpicu de domo medievale. E galu is bìngias, su casteddu chi dòminat sa tzitade dae subra de unu cùcuru, e unu paesàgiu galanu, s'istàdiu chi no est a tesu dae su riu Reno e is palatzos de su Guvernu e de su Parlamentu.


Si ais idea de connòschere mègius s'istòria de su Liechtenstein e de istare in mesu a sa cultura de su logu, podeis andare a su Museu natzionale, in su tzentru de Vaduz. 2000 metros cuadros de istòria, pro fàghere unu biàgiu de fantasia in su tempus e connòschere s'evolutzione de is traditziones e de sa cultura de custa terra.


A merie si podet andare a su monte: difatis dae Vadutz podeis artziare cun una corriera finas a Malbun, unu logu famadu e ìnnidu a 1500 metros de artària, dedicadu a su sci. Dae cue podeis artziare galu cun sa funivia chi andat a Sareis, a 2000 metros, castiende unu panorama ispantosu subra is Alpes.


Cando torrais a Malbun bi cheret un'iscampiada a su tzentru Galina de catza cun is astores: s'espertu de falconeria Norman at a fàghere un'ispetàculu bellu meda cun is astores suos, iscoviende•bos totu is segretos e s'istòria de cussa arte antiga.


E ite narrere galu? Bos cussigiamus de assagiare sa coghina tìpica de su logu, fata de màndigos pòberos: s'hafalaab e su kasknopfle, su geschnetzelte schweinsleber mit rosti e s'aplerrosti, su bura-topf e sa grudbirasoppa. De bufare su binu de su logu.


Carta de identidade de su logu

© RIPRODUZIONE RISERVATA