Unu biàgiu a Potsdam. Comente e pro ite depeis bìdere custa tzitade

5 Argiolas 2014
potsdam


(IlMinuto) – Casteddu, 5 de argiolas - Potsdam, "sa Versailles tedesca" , est sa capitale de su Land de su Brandeburgu e est unu tzentru de 160.576 ànimas.


Potsdam est una tzitade minoredda a curtzu a Berlinu, a sud-ovest de sa capitale tedesca. Fraigada acanta a su riu Havel, est unu logu galanu e ispantosu, e at paritzas atratziones pro is biagiadores chi andant a la bìdere. Sa tzitade est 24 km a tesu dae su tzentru de sa capitale tedesca e cun su trenu bi cheret pagu prus o mancu mesa ora pro arribbare, leende sa lìnia S7 chi partit dae su Potsdam HautBanhhof ogni 10 minutos. Su biàgiu at a èssere lestru, ma bos ais a pòdere godire, sètzidos intre su trenu, su panorama de is cussòrgias a curtzu a Berlinu.


Sa tzitade de Potsdam est rica meda de logos de bìdere. Fintzas ca s’UNESCO at decraradu Patrimòniu de s’Umanidade is palatzos e is parcos suos.


Arribbados a Potsdam sa primu cosa chi si notat est ca s'istatzione tzentrale, chi s'agatat a sud, est a tesu dae is atratziones de importu prus mannu. In cara de s'intrada, però, tzucant diversos postales chi collegant s'istatzione cun su Schloss Sanssouci, su Parcu mannu-mannu e tzentru de sa tzitade in ue podides bìdere su casteddu de Schloss Sanssouci, fraigadu a sa moda rococò.


Potsdam si podet girare in bitzicleta puru. Bos cussiagimus de bos mòvere cun custu mèdiu chi podides afitare in s'istatzione tzentrale.


Pigada sa bitzicleta, sa primu firmada est su Museu de Potsdam, chi s'agatat in intro de s'Altes Rathaus, in s'Alter Markt. Dae inoghe sighire a s'ala de su tzentru istòricu, in antis de pòdere ammirare su Schloss Sanssouci, casteddu e parcu impare. In cue bolet bidu fintzas su Historische Muhle, su Mulinu istòricu a costàgiu de su casteddu.


Su logu in fatu de bìdere est sa Biosphäre Potsdam, unu logu pro sugugiare sensatziones tropicales. A pagu tretu prus in artu s'agatat fintzas su Belvedere auf dem Pfingstberg, dae in ue si podet gosare unu paesàgiu meravigiosu.


Lacanàrgiu a su Belvedere est su Neuer Garten. In ue podides iscobèrrere àteros casteddos de Potsdam.


Ma est arribadu su momentu de cuntzèdere pasu a is ancas andende a fàghere unu giru in su frùmene Havel cun su Potsdamer Wassertaxi! Dae su frùmene si lompet a sa Schiffbauergasse, su logu in ue s'agatant: sa Fabrik Potsdam, s'Hans Otto Theater e su museum FLUXUS+.


A Potsdam si podent puru assagiare is mègius pratos de sa coghina tìpica de su logu. Difatis, connòschere sa gastronomia at a èssere unu praghere mannu. Pro mandigare coghina tìpica bos cussigiamus de andare a su ristorante Dreimaderlhaus, in Hermann-Elflein-Str. 12, una carrera a curtzu de s'istrada printzipale de sa tzitade, sa Tieckstrasse. De assagiare: su bratwurst e sa schnitzel!


Carta de identidade de su logu

© RIPRODUZIONE RISERVATA