Carlufurti a bia a su Parcu Marinu

16 Gennàrgiu 2020
Image
carloforte_saline-300x83.png
16 gennàrgiu 2020 – Su Comunu de Carluforti at bòfiu aprofundai e istudiaIi is oportunidadis acapiadas a s'acumprida de un'Area Marina Amparada in is maris de s'ìsula de Santu Pedru.

"Oi creai unu parcu marinu de importu natzionali in su territòriu nostru - si ligit in nd'una nota de su sìndigu Salvatore Puggioni -  parrit un'isseberu de importu mannu, po afiantzai is presupostus de un'isvilupu econòmicu e sotziali de s'ìsula nostra, duncas est un'oportunidadi chi tocat istudiada cun atentzioni manna. Tandu eus fatu diversus atopus po aprofundai dògnia faci de su tema chi est in dibatu de unus cantus annus, po custu eus aprontau paritza fainas chi s'ant a agiudai a detzidiri de manera bona".

Su Comunu, difatis, at firmau una cunventzioni cun su Comunu de Crabonaxa e cun s'Area Marina Amparada de "Capo Carbonara", aici tenit un'agiudu tènnicu e issentìficu de chini tenit esperièntzia de gestioni e avaloramentu de is risorsas ambièntalis auniu a s'isvilupu econòmicu de su territòriu.

Is atopus de aprofundimentu ant a sighiri in is mesis imbenientis.

Fotografia pigada de Flickr, autori  Michele Federico
© RIPRODUZIONE RISERVATA