Afortiamentu de su serbìtziu CTM

Torrant su postali 19 e su QSB
27 Maju 2020
piazza Matteotti

A pustis de s'autorizatzioni de s'Assessorau de is Trasportus, su CTM, de su 28 de su mesi de maju, afòrtigat su serbìtziu chi passat de su 60% a su 75 % cunforma a su serbìtzitu donau primu de s'apretu coronavirus.

Totus is cursas, francu is chi andat a is ispidalis, ant a viagiai fintzas a is 21.30.

Non est totu. Torrat puru su postali 19, est a nàrrere su chi fait su tretu Assèmini - Cuartu Sant'Aleni. Custu postali at a passai dògnia 30 minutus e at a viagiai de su lunis a su sàbudu.  

Impari cun su 19, de su lunis a su sàbudu at a viagiai su QSB e ant essi afortiadas is cursas de su PF e de su PQ.

Is caminus e is oràrius s'ant a podi castiai in su giassu de su CTM e in su Busfinder. Po scedas, de is 8.30 a is 18.30 s'at a podit telefonai puru a su nùmeru birdi  800.078.870.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags