In Aristanis nascint un'ortu sustenìbili e unu giardinu sensoriali

Unu progetu de educatzioni ambientali finatziu de sa RAS e de su Comunu de Aristanis
16 Maju 2021
terra

Terra - Un'àrea birdi noa e sustenìbili avalorat sa tzitadi de Aristanis. Unu logu ispantosu nàsciu gràtzias a unu progetu finantziau de sa RAS e de s'Assessorau a s'Ambienti de su Comunu de Aristanis.

Cun su progetu de educatzioni ambientali e de educatzioni a sa sustenibilidadi, sa tzitadi de Lionora at a biri nàsciri un'ortu sustenìbili, un'ortu sotziali, unu giardinu sensoriali e unu giardinu de sa biodiversidadi.

Su progetu aristanesu, chi s'at a pòniri in òpera intru sa fini de s'annu, at èssiri fatu in s'àrea forana de su Ceas ("Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità") , e in cussa de su "Spazio Giovani Flavio Busonera" chi s'agatat in Sa Rodia.

Custas àreas birdis ant a costai 50milla eurus. Ma cali est sa punna de custu progetu de educatzioni ambientali e de educatzioni a sa sustenibilidadi? S'obietivu de su progetu est su de avalorai s'àrea forana de sa domu de su Ceas trasformendidda in nd'unu logu chi fait istai beni is personis.

Ant a podi pigai parti a sa realizatzioni de su progetu sa tzitadinàtzia e is iscolas. Po ddu fai tocat a frecuentai is laboratòrius de educatzioni ambientali e partetzipai po finas a is fainas aprontadas.

ceas aristanisSu "Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità", nàsciu in su 2017 gràtzias a sa voluntadi de su Comunu, cun custu progetu afortiat s'impignu suu in su campu de sa sustenibilidadi, ma - cosa de importu mannu - ddu fait trisinendi sa tzitadinàtzia, chi si fait parti ativa de un'àndala de atinamentu chi tenit a coru su respetu po s'ambienti, sa gherra a s'impestadura e s'impreu sustenìbili de is resursas.

Su progetu at èssiri realizau in cuàterus puntus istratègicus de s'àrea forana de su Ceas e de su "Spazio Giovani Flavio Busonera". In custus logus ant èssiri postus in òpera: unu giardinu sensoriali e unu giardinu de sa biodiversidadi, un'ortu sotziali e un'ortu de sa sustenibilidadi; innoi ant èssiri prantadas spòngias chi non lassant sustàntzias impestadoras po s'ambienti.

Custa faina s'at a isvilupai atressu de una fibera de atzionis cummenti sa de prantai s'ortu, s'incuru de is matas e sa regorta de su frutu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags