Agroalimentare: “Q” unu marcu de calidade totu sardu

Unu marcu colletivu chi at comente proprietàriu ùnicu sa Regione Autònoma de Sardigna
5 Gennàrgiu 2022
in sa mesa

In sa Mesa – Fiat su 20 de su mese de idas de su 2013 cando sa Regione Autònoma de Sardigna aprovàt sa proposta de Regulamentu de impreu de su marcu colletivu de calidade agrolimentare garantidu “Q”.

Comente si podet deduire de su chi amus atzinnadu, custu marcu colletivu de calidade agrolimentare est annoditadu pròpiu dae sa cunsonante “Q”. Sa lìtera est a colore ruju e at su disignu de sos bator moros, chi ammentant sa bandera de sos sardos. Dae suta de su marcu, in intro de unu fundu birde, b'at s'iscrita in limba italiana “Qualità SARDEGNA”.

Cun su marcu colletivu “Q” sa Regione Autònoma de Sardigna s'est fata garante de sa calidade agroalimentare. Bisòngiat a pretzisare finas ca sa proprietària ùnica de su marcu est sa matessi RAS.

in sa mesaSu marcu colletivu “Q” at sa finalidade de avalorare sos produtos agrìculos e sos produtos alimentares de calidade. Lu faghet agiudende sa difusione de custos produtos, chi pro otènnere su marcu devent sighire normas de produtzione dislindadas. Su marcu “Q”, duncas, afiantzat una trasparèntzia majore pro su chi atenet a sas fases de sa produtzione. Ma non est totu. Pro sos chi còmporant, difatis, custa eticheta afiantzat peri un'informatzione ladina subra sa calidade de su produtu.

Ma chie cuntzedet su marcu colletivu “Q”? S'Ente est s'Argea, Agentzia de sa Regione Autònoma de Sardigna. Est sa matessi Argea chi podet peri revocare su marcu.

Tocat a sutalineare ca su marcu colletivu “Q” lu otenent sas impresas agrìculas, sìngulas o assotziadas, sos assòtzios de produtores agrìculos e sas impresas de trasformatzione e/o cummertzializatzione chi traballant in su setore agroalimetare.

S'impreu de su marcu colletivu “Q” est a indonu e sa cuntzessione at una durada de chimbe annos. Cando su marcu no est autorizadu dae s'Agenzia Argea at a èssere possìbile incùrrere in santziones, peri in santziones penales.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg